Regulamin Konkursu

„NAGRODOMANIA”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „NAGRODOMANIA” (dalej "Konkurs"). Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne przez okres jego trwania na wap.mobiwin.pl.

2.   Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

3.   Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).

4.   Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26 maja 2021 r. do 17 października 2021 r.

5.   Osoba, która dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").

6.   Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet, będąca właścicielem rachunku bankowego prowadzonego przez bank posiadający swoją siedzibę/oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.

8.   Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysyłanie wiadomości SMS na odpłatny numer SMS Premium 72075, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora (dalej „Wiadomość SMS”).

9.   Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.

10.Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrodę oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

11.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.

12.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

13.Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką.

 

§ 2

Komisja Konkursowa. Nagrody

1.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana Nagroda, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2.     W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

3.     Organizator przewidział w Konkursie 1 (jeden) nagrodę w postaci nagrody gotówkowej o wartości 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 444 zł (czterysta czterdzieści cztery złote) brutto (dalej „Nagrodą pieniężną”) lub nagrody rzeczowej o wartości nie mniejszej niż 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto, ale nie przekraczającej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości tej nagrody rzeczowej (dalej „Nagrodą rzeczową”), zwanymi w dalszej części Regulaminu zamiennie także „Nagrodą”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. Lista Nagród stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Uczestnik może ubiegać się wyłącznie o 1 (jeden) Nagrodę spośród Nagród wskazanych na tej liście, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Organizatora, w szczególności na skutek wycofania z produkcji danej Nagrody rzeczowej lub jej niedostępności na rynku, Organizator nie będzie miał możliwości wydania konkretnej Nagrody rzeczowej, Uczestnik uprawniony do tej Nagrody rzeczowej będzie uprawniony do jej zamiany na Nagrodę pieniężną.

 

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.     Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu SMS Premium 72075, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie SMS”).

2.     Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia, przy czym każdorazowo powinien wskazać w nim Nagrodę o jaką chce się ubiegać, spośród Nagród określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, poprzez przesłanie odpłatnej Wiadomości SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.

3.     Zgłoszenia SMS należy przesyłać od godz. 00:00:00 w dniu 26 maja 2021 r. roku do godz. 23:59:59 w dniu 29 sierpnia 2021 r.

4.     Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia SMS staje się Uczestnikiem.

5.     Identyfikacja Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia SMS następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie SMS. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie SMS w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który przesłał to Zgłoszenie SMS.

6.     Warunkiem ubiegania się o Nagrodę pieniężną jest przesłanie do Organizatora nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu 29 sierpnia 2021 r. 2 (dwa) Wiadomości SMS, w których Uczestnik kolejno wybierze sposób odbioru Nagrody pieniężnej (przelew na konto bankowe bądź przekaz pocztowy), a następnie potwierdzi numer telefonu, na który Organizator powinien mu przesłać informację w przypadku wygranej przez tego właśnie Uczestnika.

7.     Warunkiem ubiegania się o Nagrodę rzeczową jest przesłanie do Organizatora nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu 29 sierpnia 2021 r.2 (dwa) Wiadomości SMS, w których Uczestnik kolejno udzieli na otrzymane od Organizatora pytanie sondażowe, a następnie potwierdzi numer telefonu, na który Organizator powinien mu przesłać informację w przypadku wygranej przez tego właśnie Uczestnika.

8.     Warunkiem ubiegania się o Nagrodę (zdefiniowaną poniżej) przez Uczestnika, który spełnił powyższe wymagania, jest wykonanie zadania finałowego (dalej „Zadanie finałowe”).

9.     Zadanie finałowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do której kierowało będzie indywidualne łącze (link), przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w wiadomości SMS (dalej „Pytanie Konkursowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana przez Organizatora nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu 30 sierpnia 2021 r.

10.  Pytanie jest identyczne dla wszystkich Uczestników.

11.  Uczestnik, o którym mowa w ust. 8 powyżej bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę, jeżeli nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób określony w pkt 9 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 31 sierpnia 2021 r. (dalej „Odpowiedź”).

 

§ 4
Zasady przyznawania Nagrody

1.     W dniu 1 września 2021 r. Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) Uczestnika, który udzielił najlepszej Odpowiedzi (dalej „Laureat”). Najlepsza Odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję Konkursową biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a.     poprawność merytoryczna,

b.     oryginalność i pomysłowość,

c.      kreatywność,

d.     poprawność językowa.

2.     Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku braku Uczestników lub odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

3.     Kolejność dokonywania zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.

4.     Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę odpowiednio Odpowiedzi niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.

5.     O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie powiadomiony poprzez przesłanie SMS na numer telefonu wskazany przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 3 pkt  6 lub 7 powyżej, nie później niż do dnia 01 września 2021 r.

 

§ 5

Sposób i termin ogłaszania wyników

1.     O dokładnym miejscu i terminie, a także zasadach odbioru Nagrody Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej w dniu 1 września 2021 r. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie SMS.

2.     Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej trzydziestominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.

3.     Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane. W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat Nagrody pieniężnej jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody pieniężnej, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, pod jaki ma zostać wysłany przekaz pocztowy bądź wskazać nr rachunku bankowego na jaki Nagroda pieniężna ma zostać przekazana, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy.

4.     W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat Nagrody rzeczowej jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, wskazać adres na jaki Nagroda rzeczowa ma zostać dostarczona, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy. Laureat, który przesłał więcej niż 1 (jeden) Zgłoszenie wskazując różne Nagrody rzeczowe o jakie chce ubiegać się w Konkursie, zobowiązany jest w ramach rozmowy telefonicznej opisanej powyżej dokonać wyboru 1 (jeden) Nagrody rzeczowej, którą chce otrzymać.

5.     Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły.

 

§ 6
Wydanie nagrody

1.     Nagroda pieniężna w zależności od decyzji Laureata zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nie później niż do dnia 5 września 2021r.

2.     Nagroda rzeczową zostanie wydana Laureatowi poprzez przesłanie jej przesyłką kurierską, na adres zamieszkania wskazany zgodnie z postanowieniami § 5 powyżej, nie później niż do dnia 19 września 2021.

3.     W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody pozostanie ona w dyspozycji Organizatora.

4.     Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 7
Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o., ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa.

2.     Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.

3.     Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl, numer telefonu 22 243 00 11 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

4.     Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5.     Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, itp.

6.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

7.     Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.     Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

9.     Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa z dopiskiem „
NAGRODOMANIA”. Organizator rekomenduje Uczestnikom, aby wnoszone przez nich reklamacje zawierały imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania., co ułatwi i przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji.

2.     Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3.     Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

 

 § 9
Postanowienia Końcowe

1.     Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora, a także na wap.mobiwin.pl w okresie od 26 maja 2021 r. do 17 października 2021 r.

2.     Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

4.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.     Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.


6.      

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Nagrodomania”

 

Nagroda nr1

Telefon Samsung Galaxy S21

Nagroda nr2

Laptop DELL Latitude 3510 15,6"

Nagroda nr3

Robot kuchenny Bosch MUM MUM9BX5S65

Nagroda nr4

Odkurzacz pionowy DYSON V11 Absolute Extra Pro

Nagroda nr5

TELEWIZOR SAMSUNGQE55Q70RA

Nagroda nr6

Play Station 5