REGULAMIN sondy SMS „SONDA Z NAGRODĄ”

 

I. Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w sondzie organizowanej pod nazwą: „Sonda z Nagrodą” (dalej "Sonda").

2.      Sonda nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm.).

3.      Organizatorami Sondy są MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł oraz Mobime Lead Generation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000570947, NIP: 6783098862 (dalej „Organizatorzy”).

4.      Sonda jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia  05.01.2021 r. do dnia  03.01.2022r. 

5.      Sonda podzielona jest na etapy (dalej „Etap/y”). Czas trwania poszczególnych Etapów:

a.       Etap 1

1)       Przyjmowanie zgłoszeń:  05.01.2021 r. – 31.03.2021 r.;

2)       Finał Etapu: 01.04.2021 r.;

b.      Etap 2

3)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.;

4)       Finał Etapu: 01.07.2021 r.;

c.      Etap 3:

1)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r.;

2)       Finał Etapu: 01.10.2021 r.;

d.      Etap 4:

1)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.10.2021 r. - 31.12.2021 r.;

2)       Finał Etapu: 03.01.2022 r.;

6.      Uczestnikiem Sondy (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator/rzy”) lub która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Sondzie, poprzez udostępnienie jej numeru telefonu należącego do właściciela karty SIM/USIM i która udzieli co najmniej jednej odpowiedzi na pytanie sondażowe wysyłając wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”).

7.      Zgodnie z zasadami Sondy określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła Wiadomości SMS, na nieodpłatny lub odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatorów w materiałach reklamowych lub promujących Sondę;

8.      Koszt wysłania jednej Wiadomości SMS pod numer 8068 wynosi 0 zł (zero złotych), pod numer 7328 wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Sondzie.

9.      Informacje dotyczące Sondy będą publikowane na stronie wap.mobiwin.pl oraz https://www.ankiety-polityczne.pl/, w okresie od dnia  05.01.2021 r. do dnia  03.01.2022r.

10. Przystępując do Sondy Uczestnik:

a.      zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 

b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sondzie,

c.      potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go  całości,

d. otrzymuje możliwość wzięcia udziału w sondach za pośrednictwem serwisu  https://www.ankiety-polityczne.pl/, na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu;

d.      przyjmuje do wiadomości, że w ramach Sondy będzie otrzymywał nieodpłatne wiadomości SMS oraz komunikaty głosowe przesyłane w formie połączenia telefonicznego związane z Sondą, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Sondy.

11. Uczestnictwa w Sondzie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród określonych w pkt IV ppkt 1 poniżej (dalej „Nagroda/y”), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

12. Uczestnictwo w Sondzie ma charakter dobrowolny.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wysłania do Uczestników upominku w podziękowaniu za udział w Sondzie, np. w postaci darmowej aplikacji mobilnej. Pobranie aplikacji przez Uczestnika jest dobrowolne. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z podarunku i nie będzie to miało wpływu na udział w Sondzie.

 

II. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Sondy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów, Organizatorzy powołają komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatorów, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. Wyłonienie Laureata zostanie zakończone każdorazowo w terminie 7 dni licząc od dnia danego Finału. 

 

III. Zasady ubiegania się o Nagrodę

1.      Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest dokonanie poprawnego zgłoszenia w okresie przyjmowania zgłoszeń w danym Etapie, wskazanym w pkt I ppkt 5 lit. a. – d. powyżej. Przez dokonanie poprawnego zgłoszenia rozumieć należy skuteczne przesłanie do Organizatorów Wiadomości SMS, przy czym wymagana treść takiej Wiadomości SMS oraz numer SMS (odpłatny lub nieodpłatny) będą wskazane przez Organizatorów w Wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika (dalej „Zgłoszenie SMS”).

2.      Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Sondy następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Sondy przypisany do jednego Uczestnika.

3.      Warunkiem zaakceptowania przez Organizatorów Zgłoszenia jest jego dokonanie przez Uczestnika w sposób poprawny i zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.      Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatorów, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja Sondy (do 5 Wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych Wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać pytania sondażowe lub informacje o finale Sondy.

5.      Warunkiem ubiegania się o Nagrodę w danym Etapie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Zadanie Konkursowe”), nie później niż przed upływem daty finału danego Etapu, wskazanego w pkt I ppkt 5 lit. a)- d) powyżej (dalej „Finał”).

6.      Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego przez Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie sondażowe w danym Etapie oraz potwierdzenie chęci wzięcia udziału w Finale tego Etapu, poprzez wysłanie Wiadomości SMS na odpłatny numer SMS Premium w odpowiedzi na zaproszenie wysłane Uczestnikowi przez Organizatorów drogą SMS-ową (dalej „Potwierdzenie”). Do Uczestników, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizatorzy prześlą drogą SMS-ową zaproszenie do wzięcia udziału w Finale, w dniu Finału. W odpowiedzi na Potwierdzenie Organizatorzy prześlą do danego Uczestnika drogą SMS-ową unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika. Potwierdzenie powinno być wysłane za pośrednictwem Wiadomości SMS na odpłatny numer Premium SMS 7328, zawierającej treść podaną przez Organizatorów w zaproszeniu do wzięcia udziału w Finale.

7.      Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Sondy (dalej: „Formularz”), udostępniony za pośrednictwem indywidualnego linku, nie później niż przed upływem daty danego Finału.

8.      Nagroda w danym Etapie przyznana zostanie temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe była najciekawsza, poprawna językowo, najbardziej pomysłowa i oryginalna. Laureata wybierze Komisja Konkursowa. Nie ma znaczenia kolejność dokonywania Zgłoszeń ani udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

9.      O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatorów telefonicznie, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty danego Finału, na numer telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu, zgodnie z postanowieniami pkt 10 i 11 poniżej. Organizatorzy zastrzegają, że rozmowa będzie nagrywana.

10. Organizatorzy podejmą 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 (cztery) sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w rękach Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.

11. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10 powyżej, Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią.

12. W przypadku, gdy do dnia wskazanego w pkt 9 powyżej Organizatorom nie uda się skontaktować z Laureatem, zgodnie z postanowieniami pkt 10 i 11 powyżej, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatorów. 

13. Uczestnicy, którzy dokonali otrzymują tylko jedną możliwość udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w danym Etapie. 

14. O Nagrodę nie mogą ubiegać się pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Sondy, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Sondy. 

 

IV. Nagrody 

1.      Nagrodą w każdym Etapie będzie nagroda pieniężna w wysokości 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) brutto. 

2.      Łączna pula Nagród wyniesie nie więcej niż 4.444 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote) brutto. 

3.      Organizatorzy są zobligowani do pobrania od Laureata podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat wyraża zgodę odpowiednio na potrącenie tego podatku, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu Laureata przez Organizatorów.

 

 V. Wydanie Nagrody

Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe lub przesłana przekazem pocztowym zgodnie z dyspozycją złożoną przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt III ppkt 10 i 11 powyżej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia przeprowadzenia tej rozmowy. 

 

VI. Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych są Organizatorzy - Mobime Lead Generation Sp. z o.o. sp.k., ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa oraz Mobiwin Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa.

2.      Organizatorzy będą przetwarzać dane osobowe dla celów organizacji Sondażu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizatorzy będą przetwarzać dane osobowe w zakresie numer telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru rachunku bankowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Sondażu i ubiegania się o nagrodę.

3.      Uczestnik może skontaktować się z Organizatorami poprzez adres email mobi-me@mobi-me.pl albo biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatorów.

4.      Każdy z Organizatorów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iod@mobi-me.pl albo iod@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby danego Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5.      Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatorów: dostawcom usług IT, kurierom, itp.

6.      Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub uzasadnionego sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatorów.

7.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez każdego z Organizatorów, przy czym złożenie takiego sprzeciwu wobec jednego z nich będzie skuteczne także wobec drugiego z Organizatorów.

9.      Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

1.        Wszelkie reklamacje w związku z Sondą należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatorów – Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Sonda z Nagrodą”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

2.        Reklamacje związane z Sondą rozstrzygane są na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatorów.

3.        Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatorów listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

 

VIII.. Postanowienia Końcowe

1.        Regulamin dostępny jest w biurze Organizatorów oraz na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.

2.        Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Sondy, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika SMS-y, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3.        Organizator – Mobiwin sp. z o.o. w ramach usług określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika uzupełniająco, w sposób nieodpłatny usługę dodatkową o nazwie „Mobilny Biuletyn”, której zasady szczegółowo określa regulamin indywidualny tej usługi dostępny na stronie wap.mobiwin.pl. Usługa ta świadczona jest przez Organizatora - Mobiwin sp. z o.o. nieodpłatnie przez cały czas obowiązywania regulaminu tej usługi, chyba że Uczestnik zrezygnuje z jej świadczenia.

4.        Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:

a.      zmiana warunków technicznych dotyczących systemów lub narzędzi obsługujących Sondę,

b.     zmiana danych któregokolwiek z Organizatorów, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,

c.      potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,

d.     konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na organizację Sondy.

5.        Organizatorzy zamieszczą informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl oraz poinformują bezpośrednio Uczestników o jego zmianie wysyłając Wiadomość SMS.

6.        Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatorów, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami pkt 5 powyżej. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Uczestnika, o ile nie przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie zrezygnuje z uczestnictwa w Sondzie przesyłając do któregokolwiek z Organizatorów rezygnację na piśmie lub mailowo na adres email mobi-me@mobi-me.pl albo biuro@mobiwin.pl.

7.        Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Sondy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

8.        W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.