Regulamin Konkursu

„Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców 2020”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców 2020” (dalej "Konkurs"). Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne przez okres jego trwania na wap.mobiwin.pl i/lub gwarantowana-wygrana.pl i/lub wygrana.net.
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 14.01.2020 r. do 28.02.2021 r.
5.    Osoba, która dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet, posiadająca rachunek bankowy prowadzony przez bank posiadający swoją siedzibę/oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysyłanie wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora (dalej „Wiadomość SMS”).
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.W Konkursie można wziąć także udział dokonując zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem strony internetowej gwarantowana-wygrana.pl i/lub wygrana.net (dalej „Strona”), poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na Stronie oraz pod warunkiem dokonania opłaty zgłoszeniowej w kwocie 9,99 zł brutto, przy wykorzystaniu płatności online, zgodnie z warunkami udostępnionymi przez Organizatora na Stronie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.
11.Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrodę oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką.
 
§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie poprzez SMS
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu poprzez wysłanie Wiadomości SMS powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie SMS”).
2.       Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia SMS, przy czym każdorazowo powinien zastosować procedurę uczestnictwa w Konkursie wskazaną w niniejszym paragrafie.
3.       Zgłoszenia SMS należy przesyłać od godz. 00:00:00 w dniu 14 stycznia 2020 r. roku do godz. 23:59:59 w dniu 08.11.2020 r.
4.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia SMS staje się Uczestnikiem.
5.       Identyfikacja Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia SMS następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie SMS. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie SMS w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który przesłał to Zgłoszenie SMS.
6.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę (zdefiniowaną poniżej) przez Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia SMS, jest wykonanie zadania finałowego (dalej „Zadanie finałowe”).
7.       Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia SMS jest uprawniony do wykonania Zadania finałowego, pod warunkiem, że po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia SMS, ale nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu 08.11.2020 r., prześle do Organizatora, 5 (pięć) Wiadomości SMS w odpowiedzi na wiadomości SMS otrzymane od Organizatora.
8.       Zadanie finałowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do której kierowało będzie indywidualne łącze (link), przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana przez Organizatora przed upływem 60 (sześćdziesiąt) minut licząc od otrzymania przez Organizatora ostatniej piątej Wiadomości SMS, na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia SMS.
9.       Pytanie jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
10.   Uczestnik, o którym mowa w ust. 8 powyżej bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę, jeżeli nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób określony w pkt 8 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 08.11.2020 r. (dalej „Odpowiedź”).
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie poprzez Stronę
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu poprzez Stronę powinna dokonać (a) zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na Stronie, (b) opłaty zgłoszeniowej w kwocie 9,99 zł brutto, przy wykorzystaniu płatności online, zgodnie z warunkami udostępnionymi przez Organizatora na Stronie oraz (c) zaakceptować niniejszy Regulamin (dalej „Zgłoszenie WWW”).
2.       Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia WWW, przy czym każdorazowo powinien zastosować procedurę uczestnictwa w Konkursie wskazaną w niniejszym paragrafie.
3.       Zgłoszenia WWW można dokonać od chwili opublikowania przez Organizatora informacji o takiej możliwości na stronie gwarantowana-wygrana.pl i/lub wygrana.net, nie później jednak niż do godz. 23:59:59 w dniu 08.11.2020 r., z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.
4.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia WWW staje się Uczestnikiem.
5.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę, przez Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia WWW, jest wykonanie Zadania finałowego.
6.       Uczestnikowi, który dokonał poprawnego Zgłoszenia WWW, zostanie przesłany mail zawierający indywidualne łącze (link) kierujące do internetowego formularza, za pośrednictwem którego może udzielić Odpowiedzi. Mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłany na adres mailowy Uczestnika wskazany w formularzu wskazanym w ust. 1 powyżej, przed upływem 60 (sześćdziesiąt) minut licząc od chwili dokonania przez Uczestnika opłaty zgłoszeniowej opisanej w ust. 1 (b) powyżej.
7.       Uczestnik, o którym mowa w ust. 6 powyżej bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę, jeżeli nie udzieli Odpowiedzi przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 08.11.2020 r.
8.       Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania lub całkowitego wyłączenia możliwości dokonywania Zgłoszeń WWW, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez jakiegokolwiek wpływu na prawa nabyte Uczestników ani nie pogarsza ich sytuacji względem innych Uczestników.
 
§ 4
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana Nagroda, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       W Konkursie Organizator przewidział 1 (jeden) nagrodę w postaci:
a.       1 (jeden) fabrycznie nowego samochodu osobowego o wartości od 85.000 zł brutto do 100.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja co do wartości, modelu, wyposażenia, koloru, itp. zostanie podjęta przez Organizatora, przy czym będzie on dokonywał wyboru spośród następujących marek AUDI, BMW, MERCEDES, LEXUS lub VOLVO, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu (dalej „Nagroda rzeczowa”) albo
b.      kwoty 100.000 zł brutto (dalej „Nagroda pieniężna”),
przy czym Nagroda rzeczowa oraz Nagroda pieniężna zwane będą dalej zamiennie „Nagrodą”.
4.       Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia SMS wskazuje w Wiadomości SMS, czy ubiega się o Nagrodę rzeczową czy Nagrodę pieniężną.
5.       Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia WWW wskazuje w formularzu udostępnionym na Stronie, czy ubiega się o Nagrodę rzeczową czy Nagrodę pieniężną.
6.       W przypadku wskazania przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami ust. 4 lub 5 powyżej, że ubiega się o Nagrodę rzeczową, Uczestnik zobowiązany będzie wskazać markę samochodu stanowiącego Nagrodę rzeczową o jaką chce się ubiegać spośród marek AUDI, BMW, MERCEDES, LEXUS lub VOLVO. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Organizator zastrzega, że Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana Nagroda rzeczowa nie przysługuje prawo decydowania o wartości samochodu ani jego modelu, wyposażeniu, kolorze, itp. – w tym zakresie decyzje ponosi wyłącznie Organizator.
7.       Organizator zastrzega, że modele, kolor i wyposażenie samochodów prezentowane przez Organizatora w materiałach promocyjnych mogą się różnić od samochodu, który zostanie przez Organizatora zakupiony i wydany Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana Nagroda rzeczowa, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
8.       W przypadku gdy wartość Nagrody rzeczowej przyznanej Uczestnikowi będzie niższa niż 100.000 zł brutto, różnica pomiędzy kwotą 100.000 zł brutto a wartością Nagrody rzeczowej przyznanej przez Organizatora zostanie wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi przelewem. Kwota wskazana w zdaniu poprzednim zostanie wypłacona przez Organizatora na zasadach przewidzianych dla nagrody rzeczowej, w szczególności przelew zostanie zrealizowany nie później niż do 28.02.2021 zgodnie z §7 ust. 3.
§ 5
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) Uczestnika, który udzielił najlepszej Odpowiedzi nie później niż do dnia 20.11.2020 r.(dalej „Laureat”). Najlepsza Odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję Konkursową biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
2.       Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku braku Uczestników lub odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3.       Kolejność dokonywania zgłoszeń do Konkursu, w szczególności tego czy Uczestnik dokonał Zgłoszenia SMS lub Zgłoszenia WWW nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.
4.       Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę odpowiednio Odpowiedzi niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
5.       Dokonanie Zgłoszenia SMS nie wyłącza Uczestnikowi możliwości dokonania dodatkowo Zgłoszenia WWW. Dokonanie Zgłoszenia WWW nie wyłącza Uczestnikowi możliwości dokonania dodatkowo Zgłoszenia SMS.
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o dokładnym miejscu i terminie, a także zasadach jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie SMS lub podanego w ramach Zgłoszenia WWW, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym laureat Konkursu został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej trzydziestominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatami, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy. W przypadku gdy Uczestnik nabył prawo do Nagrody pieniężnej dodatkowo obowiązany jest wskazać nr rachunku bankowego na jaki Nagroda ma zostać przekazana.
5.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat, który wybrał Nagrodę pieniężną obowiązany jest oświadczyć czy odbiera Nagrodę pieniężną jednorazowo czy w 25 (dwadzieścia pięć) równych ratach.
6.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły.
 
§ 7
Wydanie nagrody
1.       Wydanie Nagrody pieniężnej, jeżeli Uczestnik wybierze jednorazowy odbiór Nagrody, nastąpi przelewem na rachunek bankowy nie później niż do dnia 24.12.2020 r.
2.       Wydanie Nagrody pieniężnej, jeżeli Uczestnik wybierze odbiór Nagrody w ratach, następować będzie w miesięcznych odstępach czasu nie później niż do 10 dnia miesiąca, poczynając od dnia 10.12.2020 r.
3.       Wydanie Nagrody rzeczowej nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, ale nie później niż do dnia 28.02.2021 r.
4.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze danej nagrody pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
5.       Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli Uczestnik uprawniony do Nagrody rzeczowej nie ureguluje na rzecz Organizatora należnego podatku w terminie 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, Nagroda rzeczowa pozostaje w rękach Organizatora.
 
§ 8
Dane osobowe
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o., ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl, numer telefonu 22 243 00 11 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, itp.
6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa z dopiskiem „Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców 2020” lub pod numerem telefonu 22 243 00 11. Organizator rekomenduje Uczestnikom, aby wnoszone przez nich reklamacje zawierały imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania., co ułatwi i przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 § 10
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora, a także na wap.mobiwin.pl i/lub gwarantowana-wygrana.pl i/lub wygrana.net w okresie od 14.01.2020 r. do 28.02.2021 r.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.