Regulamin Konkursu
„Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców - Edycja świąteczna”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców – Edycja świąteczna” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podzielony jest na 2 edycje:
a)      edycja I Konkursu  - w okresie od 12.11.2019 roku do 5.12.2019 roku (dalej „Edycja I”);
b)      edycja II Konkursu  – w okresie od 28.11.2019 roku do 23.12.2019 roku (dalej „Edycja II”).
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS 7432 lub inny wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od 12.11.2019 roku do 23.12.2019 roku.
11.Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką.
 
§ 2
Zasady uczestnictwa w Edycji I
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Edycji I powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie do Edycji I”).
2.       Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia do Edycji I, przy czym każdorazowo powinien zastosować procedurę uczestnictwa wskazaną w niniejszym paragrafie.
3.       Zgłoszenia do Edycji I oraz Wiadomości SMS niezbędne do ubiegania się o nagrody w Edycji I należy przesyłać od godz. 12:00:00 w dniu 12.11.2019 roku do godz. 23:59:59 w dniu 27.11.2019 roku.
4.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia do Edycji I staje się Uczestnikiem.
5.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Edycji I następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie do Edycji I. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie do Edycji I jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który przesłał to Zgłoszenie do Edycji I.
6.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia do Edycji I, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie do Edycji I zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
7.       W odpowiedzi na wiadomość SMS wskazaną w pkt 6 powyżej Uczestnik powinien przesłać Wiadomości SMS, w której wskaże czy ubiega się o nagrodę dla dziecka czy osoby pełnoletniej, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
8.       Uczestnik, który prześle Wiadomość SMS zgodnie z postanowieniami pkt 7 powyżej, otrzyma od Organizatora wiadomość SMS, w odpowiedzi na którą powinien przesłać Wiadomość SMS, w której wskaże wiek dziecka (jeżeli ubiega się o nagrodę dla dziecka) albo płeć (jeżeli ubiega się o nagrodę dla osoby pełnoletniej), zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
9.       Uczestnik, który prześle Wiadomość SMS zgodnie z postanowieniami pkt 8 powyżej, otrzyma od Organizatora wiadomość SMS, w odpowiedzi na którą powinien przesłać Wiadomość  SMS, w której wskaże, spośród nagród wskazanych przez Organizatora - nagrodę dla dziecka (jeżeli ubiega się o nagrodę dla dziecka) albo nagrodę dla dorosłego (jeżeli ubiega się o nagrodę dla osoby dorosłej), zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
10.   Uczestnik, który prześle Wiadomość SMS zgodnie z postanowieniami pkt 9 powyżej, otrzyma od Organizatora wiadomość SMS, w odpowiedzi na którą może przesłać Wiadomość SMS, w której wskaże, że chce ubiegać się o Nagrodę specjalną (zdefiniowaną poniżej), zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
11.   Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę Edycji I (zdefiniowaną poniżej) jest wykonanie zadania finałowego zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu. Uczestnikami uprawnionymi do wykonania zadania finałowego są Uczestnicy, którzy przesłali Wiadomości SMS, o których mowa w pkt 7 – 9 powyżej.
12.   Zadanie finałowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej Wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe Edycji I”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia do Edycji I w dniu 28.11.2019r. przed upływem godz. 10:00:00.
13.   Pytanie Konkursowe Edycji I jest identyczne dla wszystkich Uczestników Edycji I.
14.   Jeżeli uprawniony Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Edycji I w sposób określony w pkt 12 powyżej przed upływem godz. 14:30:00 w dniu 28.11.2019r. (dalej „Odpowiedź w Edycji I”), Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę Edycji I oraz Nagrodę specjalną, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
15.   Uczestnik danej edycji Konkursu może udzielić Odpowiedzi w Edycji I tylko 1 (jeden) raz.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Edycji II
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Edycji II powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie do Edycji II”).
2.       Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia do Edycji II, przy czym każdorazowo powinien zastosować procedurę uczestnictwa wskazaną w niniejszym paragrafie.
3.       Zgłoszenia do Edycji II oraz Wiadomości SMS niezbędne do ubiegania się o nagrodę w Edycji II należy przesyłać od godz. 00:00:01 w dniu 28.11.2019 roku do godz. 23:59:59 w dniu 18.12.2019 roku.
4.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia do Edycji II staje się Uczestnikiem.
5.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Edycji II następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie do Edycji II. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie do Edycji II jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który przesłał to Zgłoszenie do Edycji II.
6.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia do Edycji II, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie do Edycji II zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
7.       W odpowiedzi na wiadomość wskazaną w pkt 6 powyżej, Uczestnik powinien przesłać Wiadomość SMS, w której udzieli odpowiedzi zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
8.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę Edycji II (zdefiniowaną poniżej) jest wykonanie zadania finałowego zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu. Uczestnikami uprawnionymi do wykonania zadania finałowego są Uczestnicy, którzy przesłali Wiadomość SMS, o której mowa w pkt 7powyżej.
9.       Zadanie finałowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej Wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe Edycji II”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia do Edycji II przed upływem 60 minut licząc od otrzymania przez Organizatora Wiadomości SMS, o której mowa w pkt 7 powyżej.
10.   Pytanie Konkursowe Edycji II jest identyczne dla wszystkich Uczestników Edycji II.
11.   Jeżeli uprawniony Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Edycji II w sposób określony w pkt 10 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 18.12.2019r. (dalej „Odpowiedź w Edycji II”), Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę Edycji II, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
12.   Uczestnik danej edycji Konkursu może udzielić Odpowiedzi w Edycji II tylko 1 (jeden) raz.
 
§ 4
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       W Konkursie Organizator przewidział:
a)      w ramach Edycji I:
1)      nagrodę główną w postaci (dalej „Nagroda Edycji I”):
(i)                  nagrody rzeczowej o wartości 500 zł (pięćset złotych) brutto, w przypadku gdy Uczestnik wskazał, że ubiega się o nagrodę dla dziecka w wieku od 0 do 3 lat;
(ii)                nagrody rzeczowej o wartości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, w przypadku gdy Uczestnik wskazał, że ubiega się o nagrodę dla dziecka w wieku od 4 do 9 lat;
(iii)               nagrody rzeczowej o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto, w przypadku gdy Uczestnik wskazał, że ubiega się o nagrodę dla dziecka w wieku od 10 do 18 lat;
(iv)              nagrody rzeczowej o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto albo nagrody pieniężnej w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto, w przypadku gdy Uczestnik wskazał, że ubiega się o nagrodę dla osoby pełnoletniej,
2)      nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł (pięćset złotych) brutto, w przypadku gdy Uczestnik wskazał w Wiadomości SMS przesłanej do Organizatora, że chce ubiegać się o tę Nagrodę (dalej „Nagroda specjalna”);
b)      w ramach Edycji II nagrodę główną w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto (dalej „Nagroda Edycji II”).
4.       W ramach każdej z kategorii nagród opisanych w pkt 3 lit. a) ppkt 1 powyżej, Organizator według własnego uznania podejmie decyzję co do przedmiotu nagrody rzeczowej, zastrzeżeniem, że w ramach z każdej z tych kategorii Uczestnik będzie miał do wyboru od 1 (jeden) do 3 (trzy) nagród. Nagrody te będą wskazywane przez Organizatora w komunikacji do Uczestnika przesyłanej zgodnie z § 2 pkt 9 powyżej.
5.       Do każdej z nagród wskazanych w pkt 3 powyżej  Organizator przewidział nagrodę dodatkową, w postaci nagrody pieniężnej, której wartość odpowiadać będzie 11,11% wartości danej nagrody.
 
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.       Nie później niż do dnia 29.11.2019r. w Edycji I oraz nie później niż do dnia 19.12.2019r. w Edycji II, Komisja Konkursowa wyłoni po 1 (jeden) Uczestniku, który udzielił odpowiednio najlepszej Odpowiedzi w Edycji I oraz najlepszej Odpowiedzi w Edycji II (dalej „Laureat”). Najlepsza Odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję Konkursową biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
2.       Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata w danej Edycji, w przypadku braku Uczestników lub odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3.       Kolejność dokonywania zgłoszeń do danej Edycji ani liczba zgłoszeń do danej Edycji dokonanych przez pojedynczego Uczestnika nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.
4.       Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę odpowiednio Odpowiedzi w Edycji I oraz najlepszej Odpowiedzi w Edycji II niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
5.       Jeżeli Nagroda Edycji I zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Laureatowi, który wysłał Wiadomość, o której mowa w § 2 pkt 10 powyżej, poza Nagrodą Edycji I, zostanie także nagrodzony Nagrodą specjalna.
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu nagrody oraz o dokładnym miejscu i terminie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie do:
a) dnia 29.11.2019 r. w Edycji I;
b) dnia 20.12.2019 r. w Edycji II.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej trzydziestominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatami, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do nagrody, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy.
5.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły.
 
§ 7
Wydanie Nagrody
1.       Nagroda Edycji I w postaci nagrody rzeczowej zostanie wydana Laureatowi poprzez przesłanie jej przesyłką kurierską, na adres zamieszkania wskazany zgodnie z postanowieniami § 5 powyżej, nie później niż do dnia 5.12.2019 r. Nagroda Edycji I w postaci nagrody pieniężnej zostanie, w zależności od decyzji Laureata, wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nie później niż do dnia 5.12.2019 r.,
2.       Nagroda specjalna w zależności od decyzji Laureata zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nie później niż do dnia 5.12.2019 r.
3.       Nagroda Edycji II w zależności od decyzji Laureata zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nie później niż do dnia 23.12.2019 r.
4.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze danej nagrody pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
5.       Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 8
Dane osobowe
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o., ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl, numer telefonu 22 243 00 11 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl, numer telefonu 22 243 00 11 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wiertnicza 45a,
02-952 Warszawa z dopiskiem „Ogólnopolski Rejestr Zwycięzców – Edycja świąteczna” lub pod numerem telefonu 22 243 00 11. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 § 10
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.