REGULAMIN konkursu „DOBRY START DO SZKOŁY

 

I. Postanowienia wstępne

1.       Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Dobry start do szkoły” (dalej "Konkurs").

2.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm.).

3.       Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).

4.       Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 06.08.2019 roku do dnia 05.09.2019roku. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w dniach od 06.08.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku.

5.       Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator/rzy”), zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet lub która została upoważniona przez właściciela takiej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, poprzez udostępnienie jej numeru telefonu należącego do właściciela karty SIM/USIM i która spełni pozostałe warunki określone postanowieniami Regulaminu.

6.       Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS, na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promujących Konkurs.

7.       Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 7306 wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem wiadomości SMS na numer Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.

8.       Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od 06.08.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku.

9.       Przystępując do Konkursu Uczestnik:

a.        zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 

b.       potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,

c.        potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości,

d.       wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.

10.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród przewidzianych w Konkursie nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://wap.mobiwin.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

12.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora.

13.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

 

II. Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów nagród przewidzianych w Konkursie Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

 

III. Zasady ubiegania się o Nagrodę

 

1.       W ramach  Konkursu, który trwa od dnia 06.08.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku Uczestnik ubiega się o 1 (jeden) nagrodę, na którą składa się gotówka w wysokości 2000zł lub laptop Asus (dalej „Nagroda ”).

2.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest dokonanie w okresie od dnia 06.08.2019roku do dnia 31.08.2019roku, do godziny 23:59:59, poprawnego zgłoszenia polegającego na:

a.        przesłaniu zgłoszenia w treści wiadomości SMS dotyczącego ubiegania się o Nagrodę , przy czym wymagana treść takiej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika, oraz

b.       udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania sondażowe w treści Wiadomości SMS, przy czym wymagana treść takich wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika.

3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie do Konkursu zgodnie z postanowieniami pkt 2.  Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.

4.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Zadanie Konkursowe”) nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.08.2019 roku.

5.       Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego jest spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w pkt 2 lit a - b powyżej.

6.       Do Uczestników, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 5 powyżej, Organizator prześle drogą SMS-ową unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz unikalny kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika, przed upływem jednej godziny licząc od otrzymania tego potwierdzenia przez Organizatora.

7.       Uczestnik, spełniający wymagania określone w Regulaminie, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.08.2019 roku, zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu udostępniony za pośrednictwem indywidualnego linku, o którym mowa w pkt 6 powyżej.

 

IV. Nagrody i zasady ich przyznawania

 

1.       W ramach Konkursu Organizator przewidział 1 (jedną) nagrodę w postaci nagrody pieniężnej o wartości 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 222 zł (dwieście dwadzieścia dwa złote) brutto lub nagrodę rzeczową laptop Asus o wartości do 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości brutto wybranej nagrody.

2.       W ramach Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni do dnia 03.09.2019 roku 1 (jednego) laureata, który zostanie nagrodzony 1 (jedną) Nagrodą, która zostanie przez niego wskazana z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

3.       Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę, zgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej, po dokonaniu oceny odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a.        poprawność merytoryczna,

b.       oryginalność i pomysłowość,

c.        kreatywność,

d.       poprawność językowa.

4.       Laureat, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru wszystkich lub części laureatów Nagród, w przypadku, gdy odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie. W takim przypadku, nieprzyznana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

5.       Komisja Konkursowa zastrzega, że nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata danej Nagrody odpowiedzi na Zadania Dodatkowe, które będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.

6.       Organizator jest zobligowany do pobrania od laureata Nagrody podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat Nagrody wyraża zgodę odpowiednio na potrącenie tego podatku – w przypadku nagrody pieniężnej, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu laureata Nagrody przez Organizatora lub potrącenie dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet tego podatku – w przypadku nagród rzeczowych, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu laureata Nagrody przez Organizatora.

 

V. Wydanie Nagrody. Sposób i termin ogłaszania wyników

 

1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru laureat Nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał zgłoszenia do Konkursu, nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.

2.       Po rozmowie telefonicznej, na życzenie laureata organizator wyśle potwierdzenie wygranej sms’em na numer telefonu lub mailem na wskazany przez laureata adres mailowy.

3.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody, o których mowa w pkt 1 powyżej, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem Nagrody rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.

5.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 12 niniejszego, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat Nagrody jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada albo wskazać, że chce otrzymać nagrodę przekazem pocztowym.

6.       Organizator zastrzega, że powiadomienie laureata Nagrody o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w pkt V Regulaminu.

7.       Komisja Konkursowa sporządza protokoły z przeprowadzonych czynności wyłaniania laureatów Nagrody. 

8.       Nagroda rzeczowa zostanie przesłana za pośrednictwem kuriera na adres podany przez laureata Nagrody podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, do dnia 05.09.2019 roku. Nagroda pieniężna zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji laureata, nie później niż do dnia 05.09.2019 roku.

9.       W przypadku, gdy laureat nie odbierze Nagrody, wydanej za pośrednictwem przekazu pocztowego, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

VI. Dane osobowe

 

1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureatów Nagród również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.

3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.

6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 

1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora – 02‑952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A z dopiskiem „Dobry start do szkoły”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę zdarzenia i numer telefonu, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzygane są na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.

2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.

3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

4.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.