Regulamin Konkursu

 „WYGRAJ Z NAMI 5.000zł lub 15.000zł”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „WYGRAJ Z NAMI 5.000zł lub 15.000zł” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. (dalej „Organizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
5.    Osoba, która spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem i przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego Uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora lub Współorganizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3,00 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
11.Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.       powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.       akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
d.      wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu, od Organizatora oraz Współorganizatora, nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Konkurs może być prowadzony pod patronatem Współorganizatora.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       W Konkursie przewidziano 2 nagrody pieniężne: jedna w kwocie 5.000,00 złotych brutto (dalej „Nagroda A”)oraz druga kwocie 15.000,00 złotych brutto (dalej „Nagroda B”), z zastrzeżeniem zdania następnego. Uczestnik dokonuje wyboru Nagrody, o jaką zamierza ubiegać się w ramach Konkursu na zasadach określonych w § 3 pkt 8 poniżej.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku od godziny 0:00:01, do dnia do dnia 31 października 2019 roku, do godziny 23:59:59.
2.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który tego Zgłoszenia dokonał.
4.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacją, kto jest Organizatorem i gdzie można zapoznać się z niniejszym Regulaminem, chyba że Uczestnik otrzymał już te informacje przed przystąpieniem do Konkursu.
5.       Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy ogólnej przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora SMS-em na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia (dalej „Pytania Konkursowe”).
6.       Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania Konkursowe poprzez ich przesłanie w Wiadomościach SMS na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, nie później niż do 30 października 2019 r., do godz. 23:59:59. Uczestnik obowiązany jest przesyłać odpowiedzi na Pytania Konkursowe przy wykorzystaniu numeru telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia. Warunkiem otrzymania kolejnego Pytania Konkursowego jest otrzymanie przez Organizatora odpowiedzi na poprzednio wysłane do Uczestnika Pytanie Konkursowe.
7.       Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach gry o Nagrodę A wynosi 10 (dziesięć). Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach gry o Nagrodę B 15.000zł wynosi 15 (piętnaście). Pytania w ramach rozgrywki o Nagrodę A oraz Nagrodę B różnią się od siebie, przy czym w danej rozgrywki są identyczne dla Uczestników ubiegających się o daną Nagrodę. Za każdą poprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 50 punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 5 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wyżej punktowanych Pytań Konkursowych, przy założeniu, że za każdą poprawną odpowiedź na takie Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 250 punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 5 punktów. O tym czy Pytanie Konkursowe jest wyżej punktowane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, Organizator będzie informował w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
8.       Uczestnik zobowiązany jest wskazać Nagrodę, o którą zamierza ubiegać się w ramach Konkursu (Nagroda A albo Nagroda B), poprzez wysłanie Organizatorowi stosownej informacji w Wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu, zgodnie z wcześniej otrzymaną od Organizatora instrukcją.
9.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest udzielenie co najmniej 1 (jednej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
10.   Jeżeli 2 (dwóch) lub więcej Uczestników ubiegających się o tę samą Nagrodę zgromadzi identyczną liczbę punktów, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Zadanie Dodatkowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 23.59.59. Jeżeli dany Uczestnik nie wykona Zadania Dodatkowego, w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 23.59.59, Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.
11.   Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
12.   Ta sama osoba nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Komisja Konkursowa przyzna daną Nagrodę temu spośród Uczestników, który zdobył największą liczbę punktów w ramach rozgrywki odpowiednio o Nagrodę A albo B, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
2.       W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 10 powyżej, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Dodatkowe w ramach rozgrywki o daną Nagrodę zostanie uznana za najlepszą, biorąc pod uwagę następujące  kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
3.       Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową do dnia 15 listopada 2019 r., z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie spełni wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub nie wykona Zadania Dodatkowego w ramach rozgrywki o daną Nagrodę w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku taka Nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
4.       Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata przez Komisję Konkursową.
5.       Komisja Konkursowa zastrzega, że odpowiedzi na Zadania Dodatkowe, nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata, w przypadku gdy będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
6.       Aktualny ranking Uczestników, przygotowany w oparciu o liczbę punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników, będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej wskazanej w komunikacji SMS, z zastrzeżeniem, że identyfikacja Uczestników na potrzeby publikacji wyników następowała będzie na podstawie sześciu pierwszych cyfr numeru telefonu. W każdym momencie trwania Konkursu Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania u Organizatora informacji na temat liczby zgromadzonych przez niego punktów oraz jego pozycji w rankingu.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu danej Nagrody oraz o sposobie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o których mowa w pkt 1 powyżej, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada lub wskazać, że chce ją otrzymać przekazem pocztowym.
5.       Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie.
4.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagród
1.       Nagrody zostaną wypłacone przelewem na konto bankowe Laureatów lub przekazem pocztowym.
2.       Nagrody zostaną wydane Laureatom nie później niż do dnia 22 listopada 2019 roku.
3.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze pod wskazanym przez niego adresem danej Nagrody wydanej za pośrednictwem przekazu pocztowego, Nagroda ta pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.       Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
5.       Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent lub inne świadczenie .
 
§ 7
Dane osobowe
 
1.         Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.         Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureata Nagrody również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.         Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.         Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.         Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6.         Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.         Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.         Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.         Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wiertniczej 45A, 02-952 Warszawa z dopiskiem „WYGRAJ Z NAMI 5.000zł lub 15.000zł”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników i może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
a.       zmiana warunków technicznych działania infrastruktury technicznej służącej do obsługi Konkursu, poprawa komunikacji, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
b.      zmiana danych Organizatora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
c.       potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
d.      konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa.
5.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.