ANEKS Nr 1 DO REGULAMINU KONKURSU
 
MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”), postanawia wprowadzić, ze skutkiem na dzień 25 stycznia 2019 r., następujące zmiany do regulaminu konkursu pn. „Wygraj 5000 zł i ubezpieczenie AXA” (dalej „Regulamin”), polegające na zmianie:
a)      § 1 ust. 3 oraz 4 Regulaminu i nadaniu im nowego, następującego brzmienia:
3.       Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4.       Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 29.10.2018 roku do 31.05.2019 roku.
 
b)      § 1 ust. 10 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
10.   W okresie od 29.10.2018 roku do 31.05.2019 roku informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl oraz konkurs.biuro-obslugi.pl.
 
c)       § 3 ust. 3 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
3.       Zgłoszenia można dokonać od godz. 00:00:01 w dniu 29.10.2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 31.05.2019 roku.
 
d)      § 3 ust. 7 lit. b - d Regulaminu i nadaniu im nowego, następującego brzmienia:
b.      przesłanie odpowiedzi na 3 (trzy) pytania sondażowe na odpłatny numer telefonu 7311, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.05.2019 roku. Pytania Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim są identyczne dla wszystkich Uczestników;
c.       przesłanie Wiadomości SMS potwierdzającej chęć wzięcia udziału w finale, tzn. ubiegania się o Nagrodę Główną, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu 7311, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.05.2019 roku. W odpowiedzi na SMS wskazany w zdaniu poprzednim Uczestnik otrzyma od Organizatora Wiadomość SMS zawierającą aktywny linki kierujący do formularza internetowego, za pośrednictwem którego Uczestnik może jednorazowo odebrać Nagrodę Gwarantowaną;
d.      wykonanie nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.05.2019 roku zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkurs (dalej „Odpowiedź”), do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane prze Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej wiadomości SMS. Pytanie konkursowe wskazane w zdaniu poprzednim jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
 
e)      § 4 ust. 1 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
3.       Nie później niż do dnia 15.06.2019 roku, Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jedną) najlepszą Odpowiedź, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.         poprawność merytoryczna,
b.        oryginalność i pomysłowość,
c.         kreatywność,
d.        poprawność językowa.
 
f)       § 6 ust. 1 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
3.       Nagroda Główna zostanie wydana Laureatowi, w zależności od jego decyzji, poprzez jej dostarczenie przekazem pocztowym lub przelewem bankowym, nie później niż do dnia 15.07.2019 roku. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody Głównej pozostaje ona w dyspozycji Organizatora. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
 
g)      § 7 ust. 1 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o., ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa.
 
h)      § 8 ust. 1 Regulaminu i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa z dopiskiem „Wygraj 5000 zł i ubezpieczenie AXA”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 
 
Regulamin Konkursu
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Wygraj 5000 zł i ubezpieczenie AXA” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1,
02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 29.10.2018 roku do 31.01.2019 roku.
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS 7311, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) Wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS 7311 wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS 7311 pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.W okresie od 29.10.2018 roku do 31.01.2019 roku informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl oraz konkurs.biuro-obslugi.pl.
11.Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką, w szczególności te opisane w § 3 poniżej.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagroda
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej, Organizator powołał komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej weszły  osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       Organizator przewidział w Konkursie 1 (jeden) nagrodę główną w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto (dalej „Nagroda Główna”).
4.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, dla każdego Uczestnika, który dokona potwierdzenia udziału w finale, zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 7 lit. c poniżej, Organizator przewidział nagrodę gwarantowaną w postaci prawa jednorazowego przystąpienia do Umowy grupowego ubezpieczenia Nr UBM/01/2018/BA na okres kolejnych 30 (trzydzieści) dni (liczony od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową), oferowanego przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 (dalej „AXA Ubezpieczenia”), o wartości 3,96 zł (trzy złote 96/100) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym na pokrycie podatku. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego(dalej „Nagroda Gwarantowana”). Koszt nagrody Gwarantowanej ponosi Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i warunków ubezpieczenia, opisanego w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie konkurs.biuro-obslugi.pl. Organizator zastrzega, że Nagroda Gwarantowana nie przysługuje Uczestnikom, którzy w dniu przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oferowanego przez AXA Ubezpieczenia, ukończą 74 lat, pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.       Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się wypłaty ekwiwalentu Nagrody Gwarantowanej.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu 7311 (dalej „Zgłoszenie”).
2.       Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
3.       Zgłoszenia można dokonać od godz. 00:00:01 w dniu 29.10.2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 30.01.2019 roku.
4.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
5.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który to Zgłoszenie przesłał.
6.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
7.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę Główną jest spełnienie, zgodnie z ustaloną poniżej kolejnością, następujących warunków:
a.       dokonanie poprawnego Zgłoszenia;
b.      przesłanie odpowiedzi na 3 (trzy) pytania sondażowe na odpłatny numer telefonu 7311, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.01.2019 roku. Pytania Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim są identyczne dla wszystkich Uczestników;
c.       przesłanie Wiadomości SMS potwierdzającej chęć wzięcia udziału w finale, tzn. ubiegania się o Nagrodę Główną, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu 7311, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 30.01.2019 roku. W odpowiedzi na SMS wskazany w zdaniu poprzednim Uczestnik otrzyma od Organizatora Wiadomość SMS zawierającą aktywny linki kierujący do formularza internetowego, za pośrednictwem którego Uczestnik może jednorazowo odebrać Nagrodę Gwarantowaną;
d.      wykonanie nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.01.2019 roku zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu (dalej „Odpowiedź”), do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej wiadomości SMS. Pytanie konkursowe wskazane w zdaniu poprzednim jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
8.       Uczestnik może udzielić Odpowiedzi, w sposób określonych postanowieniami pkt 7 lit. d) powyżej, nie więcej niż 1 (jeden) raz.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Nie później niż do dnia 15.02.2019 roku, Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) najlepszą Odpowiedź, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
2.       Nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Uczestnikowi, który udzielił Odpowiedzi wskazanej w pkt 1 powyżej (dalej „Laureat”). Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku braku Uczestników lub Odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3.       Kolejność dokonywania Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.
4.       Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę Odpowiedzi niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
 
§ 5
Sposób i termin powiadamiania o przyznaniu Nagrody Głównej
1.       O przyznaniu Nagrody Głównej Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody Głównej, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody Głównej, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody Głównej, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatami, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody Głównej, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy.
5.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
§ 6
Wydanie Nagród
1.       Nagroda Główna zostanie wydana Laureatowi, w zależności od jego decyzji, poprzez jej dostarczenie przekazem pocztowym lub przelewem bankowym, nie później niż do dnia 15.03.2019 roku. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody Głównej pozostaje ona w dyspozycji Organizatora. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
2.       Uczestnik, który dokona poprawnego Zgłoszenia otrzymuje, na numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia, SMS zawierający unikalny link prowadzący do strony internetowej, za pośrednictwem której może odebrać Nagrodę Gwarantowaną. Przez odbiór Nagrody Gwarantowanej należy rozumieć przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego, trwającego 30 (trzydzieści) dni, oferowanego przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkurs.biuro-obslugi.pl, z zastrzeżeniem, że przystąpienie jest uzależnione od podania przez Uczestnika danych oraz wyrażenia zgód oznaczonych jako obowiązkowe. W toku przystępowania do ubezpieczenia wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik jest w szczególności podać swój adres email, na który zostaną mu przekazane warunki i zasady tego ubezpieczenia, w tym ogólne warunki ubezpieczenia.
 
§ 7
Dane osobowe
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o., ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)).
4.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
5.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iod@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
6.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
7.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
10.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wróbla 24/1,
02-736 Warszawa z dopiskiem „Wygraj 5000 zł i ubezpieczenie AXA. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 
 § 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl oraz konkurs.biuro-obslugi.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.