REGULAMIN KONKURSU „OGÓLNOPOLSKI REJESTR ZWYCIĘZCÓW”

 
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „OGÓLNOPOLSKI REJESTR ZWYCIĘZCÓW” (dalej "Konkurs").
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm.).
3. Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Wiertnicza 45A, 02 952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 06.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku. 
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator/rzy”), zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet lub która została upoważniona przez właściciela takiej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, poprzez udostępnienie jej numeru telefonu należącego do właściciela karty SIM/USIM i która spełni pozostałe warunki określone postanowieniami Regulaminu.
6. Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS, na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promujących Konkurs. 
7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer SMS Premium podany przez Organizatora w materiałach reklamowych wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem wiadomości SMS na numer Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
8. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od 6.02.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a. zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
b. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go całości,
d. przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie wiąże się z otrzymywaniem w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z późn. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz ww. podmiotów.
12. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
 
II. Komisja Konkursowa. Nagrody
 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureata nagrody przewidzianej w Konkursie Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
2. Organizator przewidział w Konkursie w zależności od etapu następujące nagrody:
a. w ramach etapu I (dalej „Etap I”), Organizator przewidział:
(i) 1 (jeden) nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Citroen C3, Dacia Duster, Hyundai i20, Opel Corsa, Skoda Fabia lub Toyota Yaris, o wartości rynkowej nie przekraczającej 50.000 zł brutto, z zastrzeżeniem, że wybór koloru, wyposażenia oraz pozostałych szczegółów technicznych dotyczących nagrody zależy od decyzji Organizatora (dalej „Nagroda IA”). W przypadku gdyby wartość samochodu była niższa niż 50.000 zł brutto, kwota stanowiąca różnicę zostanie wydana laureatowi przez Organizatora;
(ii) 1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci kwoty 5.555 zł brutto (dalej „Nagroda IB”);
(iii) 1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci kwoty 1.000 zł brutto wraz ze specjalną nagrodą pieniężną w kwocie 111 zł (dalej „Nagroda IC”);
(iv) 1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci kwoty 5.000 zł brutto wraz ze specjalną nagrodą pieniężną w kwocie 555 zł (dalej „Nagroda ID”);
(v) 1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci kwoty 4.000 zł brutto wraz ze specjalną nagrodą pieniężną w kwocie 444 zł (dalej „Nagroda IE”);
b. w ramach etapu II (dalej „Etap II”), Organizator przewidział:
(i) 1 (jeden) nagrodę główną w postaci kwoty 30.000 zł brutto wraz ze specjalną nagrodą pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości brutto tej nagrody (dalej „Nagroda IIA”);
(ii) 1 (jeden) nagrodę rzeczową o wartości 2.000 zł brutto w postaci bon na zakupy, laptop, telewizor, Playstation, Samsung Galaxy S8 albo Iphone7 wraz ze specjalną nagrodą pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości brutto tej nagrody (dalej „Nagroda IIB”).
3. Nagrody wskazane w pkt 2 powyżej zwane dalej łącznie „Nagrodami”, a z osobna „Nagrodą” nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 
III. Zasady ubiegania się o Nagrody
 
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu warunkiem ubiegania się o Nagrody jest:
a. dokonanie w okresie od dnia 06.02.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku, do godziny 23:59:59, poprawnego zgłoszenia polegającego na przesłaniu zgłoszenia w treści wiadomości SMS dotyczącego ubiegania się o Nagrodę, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazana przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
b. wskazanie w Wiadomości SMS opisanej pod lit. a) powyżej, w którym Etapie (I czy II) Uczestnik chce wziąć udział, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
c. udzielenie do dnia 31.08.2019 roku, do godziny 23:59:59 odpowiedzi na 5 pięć pytań w treści Wiadomości SMS, przy czym wymagana treść takich wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika, przy czym:
(i) w Etapie I w odpowiedzi na jedno z pytań Uczestnik obowiązany będzie w treści Wiadomości SMS wskazać markę samochodu o jaką chce się ubiegać w ramach Nagrody IA, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
(ii) w Etapie I w odpowiedzi na jedno z pytań Uczestnik obowiązany będzie w treści Wiadomości SMS wskazać czy chce ubiegać się o Nagrodę IB, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
(iii) w Etapie II w odpowiedzi na jedno z pytań Uczestnik obowiązany będzie w treści Wiadomości SMS wskazać czy Nagrodę IIB chciałby odebrać jednorazowo czy w 12 równych ratach, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
(iv) w Etapie II w odpowiedzi na jedno z pytań Uczestnik obowiązany będzie w treści Wiadomości SMS wskazać rodzaj nagrody rzeczowej o jaką chce się ubiegać w ramach Nagrody IIB, przy czym wymagana treść tej wiadomości SMS oraz numer SMS będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika;
d. wykonanie do dnia 31.08.2019 roku, do godziny 23:59:59 zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Zadanie Konkursowe”). 
2. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie do Konkursu zgodnie z postanowieniami pkt 1 powyżej. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
3. Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego jest udzielenie do dnia 31.08.2019 roku, do godziny 23:59:59 odpowiedzi na 5 pięć pytań w treści Wiadomości SMS w ramach danego Etapu. Zadanie Konkursowe w Etapie I oraz Etapie II jest identyczne.
4. Do Uczestników, którzy spełnią warunek określony w pkt 3 powyżej Organizator prześle drogą SMS-ową unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika, przed upływem 60 minut licząc od otrzymania przez Organizatora ostatniej piątej Wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3 powyżej.
5. Uczestnik, spełniający wymagania określone w Regulaminie, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 31.08.2019 roku zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu udostępniony za pośrednictwem indywidualnego linku, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
6. W każdym z Etapów Uczestnik może wziąć udział nie więcej niż jeden raz.
 
IV. Nagrody i zasady ich przyznawania.
 
1. Spośród Uczestników biorących udział w Etapie I oraz Etapie II Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata Konkursu do dnia 10.09.2019 roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody, zgodnie z postanowieniami pkt 5 powyżej, po dokonaniu oceny odpowiedzi na Zadanie Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. poprawność merytoryczna,
b. oryginalność i pomysłowość,
c. kreatywność,
d. poprawność językowa. 
3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od jego wyboru, w szczególności w przypadku, gdy odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie. W takim przypadku Nagrody pozostaną w dyspozycji Organizatora. 
4. Komisja Konkursowa zastrzega, że nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata Konkursu odpowiedzi na Zadania Konkursowe, które będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
5. Laureat Konkursu wyłoniony przez Komisję Konkursową zgodnie z postanowieniami niniejszego puntu zostanie nagrodzony:
a. w przypadku laureata biorącego udział w Etapie I, Nagrodami od IA do IE, z zastrzeżeniem, że Nagrodą IB, laureat zostanie nagrodzony o ile poinformował Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, że chce ubiegać się o Nagrodę IB;
b. w przypadku laureata biorącego udział w Etapie II, Nagrodami IIA oraz IIB, z zastrzeżeniem, że nagrodą rzeczową w ramach Nagrody IIB będzie nagroda, którą Uczestnik wskazał Organizatorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Organizator jest zobligowany do pobrania od laureata Konkursu podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat Konkursu wyraża zgodę na potrącenie tego podatku, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu laureata Konkursu przez Organizatora.
7. Warunkiem wydania Nagrody IA jest uregulowanie przez laureata Konkursu uprawnionego do jej otrzymania, kwoty odpowiadającej kwocie podatku dochodowego od wygranej w terminie 14 dni od poinformowania o wygranej. Nieuregulowanie tej kwoty uniemożliwia wydanie Nagrody IA, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 
V. Wydanie Nagrody. Sposób i termin ogłaszania wyników
 
1. O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej,  zastrzeżeniem, że podczas tej rozmowy laureat Konkursu uprawniony do otrzymania Nagrody IIA jest uprawniony wskazać, czy wypłata ten nagrody ma nastąpić jednorazowo czy w dwunastu równych ratach. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał zgłoszenia do Konkursu, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym laureat Konkursu został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem Konkursu, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem Konkursu rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Konkursu, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) laureata Konkursu. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) laureata Konkursu. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) laureatem Konkursu, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) laureata Konkursu. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) laureata Konkursu. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) laureatem Konkursu, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
3. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem Konkursu, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 2  powyżej laureat Konkursu jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 12 niniejszego, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat Konkursu, uprawniony do nagrody pieniężnej, jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada albo wskazać, że chce otrzymać nagrodę przekazem pocztowym. Laureat Konkursu, uprawniony do nagrody rzeczowej, jest dodatkowo zobowiązany podać adres na jaki ma zostać przesłana, z zastrzeżeniem, ze Nagroda IA nie będzie wydana w miejscu określonym wyłącznie przez Organizatora. 
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie laureata Nagrody o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w pkt V Regulaminu. 
6. Komisja Konkursowa sporządza protokoły z przeprowadzonych czynności wyłaniania laureata Nagrody. 
7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu wydanie Nastąpi zgodnie z następującymi założeniami:
c. Nagroda IA zostanie wydana nie później niż do dnia 28.02.2020 roku;
d. Nagroda IB zostanie wydana nie później niż do dnia 28.02.2020 roku;
e. Nagrody IC-IE zostaną wydane nie później niż do dnia 10.10.2019 roku;
f. Nagroda IIA zostanie wydana jednorazowo nie później niż do dnia 10.10.2019 roku albo w dwunastu równych miesięcznych ratach, płatnych do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego poczynając od miesiąca 10.10.2019;
g. Nagroda IIB zostanie wydana nie później niż do dnia 10.10.2019 roku;
 
VI. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureata Nagrody  również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. 
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
VII. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora – 02 952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A z dopiskiem „OGÓLNOPOLSKI REJESTR ZWYCIĘZCÓW”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzygane są na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2. Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.
3. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników i może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
a. zmiana warunków technicznych działania infrastruktury technicznej służącej do obsługi Konkursu, poprawa komunikacji, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
b. zmiana danych Organizatora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
c. potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
d. konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa.
5. Sklep zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w merlin.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres email Klienta lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
6. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Konta Klienta). Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.