Zasady, czyli jak grać aby stać się testerem najnowszych modeli smartfonów, a następnie móc otrzymać go na własność:

1.    Zapoznaj się z regulaminem.
2.    Odpisz SAMSUNG lub IPHONE na 7311 za 3,69 zł brutto, aby zgłosić się do bazy potencjalnych testerów od 7 stycznia do 15 marca 2019 roku.
3.    Odpowiedz na 5 pytań kwalifikacyjnych jakie zada Ci organizator.
4.    Na koniec otrzymasz unikalny link do pytania opisowego.
5.    Na podstawie pytań Organizator wybierze 5 osób, które otrzymają wybrane telefony do testów przez 2 tygodnie.
6.    Testerzy dostaną zadania jakie będą musieli wykonać i opisać organizatorowi.
7.    2 najlepszych testerów otrzyma testowane telefony na własność!
Powodzenia!
 
Regulamin Konkursu
„Przetestuj najnowsze modele smartfonów”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.       Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Przetestuj najnowsze modele smartfonów” (dalej "Konkurs").
2.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3.       Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4.       Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku.
5.       Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.       Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niej numeru telefonu.
7.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.       Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.       Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.     Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku.
11.     Przystępując do Konkursu Uczestnik:
·        powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
·        zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
·        potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
·        akceptuje w całości Regulamin,
·        wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.     Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.     Uczestnicy, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie (dalej „Laureaci”) mogą wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Nie wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, przez danego Laureata nie wpływa na jego prawo do nagrody.
14.     Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne związane z nagrodą i zwyczajami uczestnika (dalej „Pytania Kwalifikacyjne”) i rozwiązywaniu zadania konkursowego (dalej „Zadanie Konkursowe”).
2.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest wykonanie Zadania Konkursowego. Rozwiązanie Zadania Konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte.
3.       Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na wszystkie Pytania Kwalifikacyjne, które są wysyłane przez Organizatora bezpośrednio przed otrzymaniem Zadania Konkursowego.
4.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa do Konkursu poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie można dokonać w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku od godziny 10:00:01, do dnia 15 marca 2019 roku, do godziny 23:59:59.
5.       Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
6.       Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.
7.       Po poprawnym dokonaniu Zgłoszenie, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, wraz z informacją, kto jest Organizatorem Konkursu i gdzie można zapoznać się z jego Regulaminem.
8.       Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 10 (dziesięć) wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać Pytania Kwalifikacyjne, Zadanie Konkursowe oraz informacje o możliwości i warunkach udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrody.
9.       Po odpowiedzi przez Uczestnika na 5 Pytań Kwalifikacyjnych, Uczestnik otrzyma od Organizatora, nie później niż do dnia 15 marca 2019 roku, do godziny 23:59:59, w formie wiadomości SMS Zadanie Konkursowe.
10.     Odpowiedź Uczestnika na zadawane przez Organizatora Pytania Kwalifikacyjne powinna być udzielona za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści wiadomości SMS oznaczenia przypisanego prawidłowej odpowiedzi np. X.
11.     Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz (dalej „Formularz”), znajdujący się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do której kieruje przesłany przez Organizatora link (indywidualne łącze) przesłane za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS, nie później niż do dnia 15 mraca 2019 roku, do godziny 23:59:59. 
12.     Zgłoszenie uprawnia danego Uczestnika do jednokrotnego udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 
13.     Gdy Uczestnik udzieli odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do niego o podanie danych: numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Uczestnik może również w Formularzu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i/lub otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
14.     Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzy) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
 
§ 4
Nagrody
1.       Organizator przewidział w Konkursie 2 (dwa) zestawy nagród (dalej „Nagrody”), na które składają się: 
a)       smartfon Samsung Note o wartości 4 299,00 zł brutto (dalej „Telefon Samsung”), wraz z dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 478,00 zł brutto.
b)       smartfon iPhone XS o wartości 4 979,00 zł brutto(dalej „Telefon iPhone”), wraz z dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 553,00 zł brutto
2.       Łączna pula Nagrody wynosi 10 309,00 zł brutto.
3.       Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że Telefon przed wydaniem Laureatom zgodnie z postanowieniami Regulaminu, będą przedmiotem testów, o których mowa w § 5 pkt 2 poniżej. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 5
Zasady przyznawania Nagród
1.       Spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia i spełnili warunki określone w Regulaminie, Organizator wyłoni 5 (pięć) kandydatów do Nagrody (dalej „Kandydat do Nagrody”), których odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe zostanie uznana za najlepszą. Kandydatów do Nagrody wybierze Komisja Konkursowa, która przy ich wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a)       zgodność merytoryczna,
b)       oryginalność i pomysłowość,
c)       kreatywność,
d)       poprawność językowa.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Kandydata do Nagrody. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę odpowiedzi, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności, ale nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.
2.       Każdy z wyłonionych Kandydatów do Nagrody otrzyma Telefon do testowania na okres 2 (dwóch) tygodni. Podstawą wydania Telefonu do testów jest zawarcie pomiędzy Kandydatem do Nagrody i Organizatorem, pisemnej umowy regulującej zasady korzystania z Telefonu w okresie testu. W czasie prowadzenia opisanych powyżej testów Kandydat do Nagrody będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety przesłanej przez Organizatora, publikowania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych dokumentujących przebieg testów. Każdy z Kandydatów do Nagrody zobowiązany jest do zwrócić Telefonu wraz otrzymaną od Organizatora ankietą na zasadach określonych w umowie wskazanej w niniejszym punkcie.
3.       Spośród Kandydatów do Nagrody, którzy spełnili warunki określone w niniejszym Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoni 2 (dwa) Laureatów, którym przyzna po jednej Nagrodzie. Laureatów wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze zwycięzców Konkursu będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a)       aktywność w mediach społecznościowych,
b)       oryginalność i pomysłowość,
c)       kreatywność,
d)       poprawność językowa,
e)       spełnienie wszystkich wymagań określonych w Regulaminie.
4.       Laureaci zostaną wyłonieni do dnia 30 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się z wyłonieniem Laureatów, w przypadku gdy uzna, że żaden z Kandydatów do Nagrody nie spełnił wymagań określonych w pkt 3 powyżej.
5.       Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony jedną Nagrodą. W Konkursie zostanie wyłonionych nie więcej niż 2 (dwa) Laureatów.
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia nie później niż w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony dany Laureat.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z każdym Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 (cztery) sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.
3.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
4.       Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w pkt 1 - 3 powyżej.
5.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 7
Wydanie Nagród
Nagrody zostaną wydane do dnia 30 czerwca 2019 roku poprzez przesalanie ich przesyłką kurierską na koszt Organizatora. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody pod wskazanym przez niego adresem, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
 
§ 8
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureatów Nagród również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 45A z dopiskiem „Przetestuj najnowsze modele smartfonów”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 10
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny
4.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       W ramach Konkursu Uczestnik otrzymuje także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu, której niezależny regulamin znajduje się na stronie wap.mobiwn.pl. Uczestnik – po dokonaniu Zgłoszenia– otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu” wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.
6.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy np. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.