Regulamin Konkursu

Telefon za złotówkę”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.       Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Telefon za złotówkę” (dalej "Konkurs").
2.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych.
3.       Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).
4.       Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 01.10.2018 roku do 30.04.2019 roku.
5.       Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.       Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.       Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.       Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS na numer SMS Premium 7123 wynosi 1 zł + 23% VAT (1,23 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.    Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od 01.10.2018 roku do 30.04.2019 roku.
11.   Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu..
12.   Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.
13.   Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.   Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagroda
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda/y, o której/ych mowa w pkt 3 poniżej, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody (dalej „Nagroda/y”):
a.       1 (jeden) nagrodę główną w postaci nagrody rzeczowej o wartości nie mniejszej niż 1 zł (jeden złoty) brutto i nie większej niż 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto nagrody pieniężnej (dalej „Nagroda Główna”). Lista Nagród Głównych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Uczestnik może ubiegać się wyłącznie o 1 (jeden) nagrodę spośród nagród wskazanych na tej liście, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu;
b.      1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci nagrody pieniężnej o wartości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto tej nagrody, stanowiącej pokrycie kosztu nabycia karty pamięci do telefonu komórkowego (dalej „Nagroda Dodatkowa A”);
c.       1 (jeden) nagrodę dodatkową w postaci nagrody pieniężnej o wartości 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto tej nagrody, stanowiącej pokrycie zryczałtowanej ceny abonamentu telefonicznego w okresie 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy (dalej „Nagroda Dodatkowa B”).
4.       Łączna pula nagród przewidziana w niniejszym Regulaminie wynosi 7588,81 zł (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) brutto.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach, wpisując w jego treści markę aparatu telefonicznego, jaki aktualnie posiada Uczestnik i który wykorzystuje do wzięcia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać od godz. 00:00:01 w dniu 01.10.2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 28.03.2019 roku. W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
2.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który to Zgłoszenie przesłał.
4.       Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, nabywa prawo do ubiegania się o Nagrodę Główną.
5.       Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, może ubiegać się o Nagrodę Dodatkową A, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 28.03.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora dotyczące refundacji kosztu zakupu karty pamięci do aparatu telefonicznego Uczestnika.
6.       Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, może ubiegać się o Nagrodę Dodatkową B, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 28.03.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora dotyczące refundacji kosztu abonamentu telefonicznego na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące dla Uczestnika.
7.       Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, o ile zostanie laureatem, o którym mowa w § 4 ust. 2 poniżej, będzie mógł skorzystać z oferty Organizatora wskazanej w § 4 ust. 5 poniżej, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 28.03.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora o chęć sprzedaży Organizatorowi aparatu telefonicznego Uczestnika.
8.       Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia nabywa prawo do wykonania zadania konkursowego wskazanego w pkt 10 poniżej. Nabycie prawa określonego w zdaniu poprzednim nie jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w pkt 6, 7 lub 8 powyżej.
9.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o nagrodę jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia w dniu 29.03.2019r. przed upływem godz. 12:00:00. Pytanie Konkursowe jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
10.   Jeżeli uprawniony Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób określony w pkt 10 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 29.03.2019r. (dalej „Odpowiedź”), Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę.
11.   Uczestnik może udzielić Odpowiedzi tylko 1 (jeden) raz.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Nie później niż do dnia 14.04.2019 r., Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) najlepszą Odpowiedź, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
2.       Nagroda Główna zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Uczestnikowi, który udzielił Odpowiedzi wskazanej w pkt 1 powyżej (dalej „Laureat”). Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku braku Uczestników lub Odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Komisja Konkursowa przyzna Laureatowi również Nagrodę Dodatkową A lub Nagrodę Dodatkową B, o ile Laureat nabył prawo do ubiegania się o daną nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W ramach Nagrody Głównej Komisja Konkursowa przyzna Laureatowi aparat telefoniczny z listy stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, którego marka będzie identyczna z marką aparatu telefonicznego wskazaną w Zgłoszeniu. W przypadku gdy, wymieniona wyżej lista nie będzie zawierać marki aparatu telefonicznego wskazanej w Zgłoszeniu, wybór marki aparatu telefonicznego, który zostanie przyznany Laureatowi jako Nagroda Główna należy do Komisji Konkursowej.
3.       Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.
4.       Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę Odpowiedzi niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
5.       Organizator przewiduje możliwość zawarcia z Laureatem, który spełnił warunek określony w § 3 pkt 8 powyżej, umowy, na podstawie której Organizator nabędzie od niego aparat telefoniczny, za pośrednictwem, za cenę 300 zł (trzysta złotych) brutto.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o dokładnym miejscu i terminie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatami, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy.
5.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagród
1.       Nagroda Główna zostanie wydana nie później niż do dnia 30.04.2019 roku, poprzez przesłanie jej przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej.
2.       Nagroda Dodatkowa A zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 30.04.2019 roku.
3.       Nagroda Dodatkowa B zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 30.04.2019 roku.
4.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze danej Nagrody zgodnie z postanowieniami punktów poprzedzających, Nagroda ta pozostaje w dyspozycji Organizatora.
5.       Wydanie każdej Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
6.       Warunkiem nabycia przez Organizatora od Laureata aparatu telefonicznego, za pośrednictwem, za cenę 300 zł (trzysta złotych) brutto, jest zawarcie umowy sprzedaży i wydania Organizatorowi przedmiotu umowy nie później niż do dnia 30.04.2019 roku.
 
§ 7
Dane osobowe
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o. , ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iod@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wróbla 24/1,
02-736 Warszawa z dopiskiem „Telefon za złotówkę. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 § 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.
 
 
 
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Telefon za złotówkę”
•             Samsung Galaxy Note 9
•             Huawei P20 Pro
•             Sony Xperia XZ3
•             Apple iPhone Xs
•             LG V30
•             Google Pixel 2 XL
•             OnePlus 6
•             Xiaomi Mi 8
 
 ANEKS nr 1 
do Regulaminu konkursu „Telefon za 1zł” 
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00zł (dalej „Organizator”), postanawia wprowadzić do regulaminu korzystania z serwisów zmianę polegającą na:
 
1) zmianie § 1 pkt 4 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 01.10.2018 roku do 28.02.2019 roku. 

2) zmianie § 1 pkt 10 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od 01.10.2018 roku do 28.02.2019 roku.
 
3) zmianie § 3 pkt 1 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach, wpisując w jego treści markę aparatu telefonicznego, jaki aktualnie posiada Uczestnik i który wykorzystuje do wzięcia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać od godz. 00:00:01 w dniu 01.10.2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 31.01.2019 roku. W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 
4) zmianie § 3 pkt 5 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, może ubiegać się o Nagrodę Dodatkową A, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 31.01.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora dotyczące refundacji kosztu zakupu karty pamięci do aparatu telefonicznego Uczestnika. 
 
5) zmianie § 3 pkt 6 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, może ubiegać się o Nagrodę Dodatkową B, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 31.01.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora dotyczące refundacji kosztu abonamentu telefonicznego na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące dla Uczestnika. 
 
6) zmianie § 3 pkt 7 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Uczestnik wskazany w pkt 4 powyżej, o ile zostanie laureatem, o którym mowa w § 4 ust. 2 poniżej, będzie mógł skorzystać z oferty Organizatora wskazanej w § 4 ust. 5 poniżej, jeżeli przed upływem godz. 00:00:01 w dniu 31.01.2019r. prześle na numer SMS Premium 7123 Wiadomość SMS o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, w odpowiedzi na pytanie Organizatora o chęć sprzedaży Organizatorowi aparatu telefonicznego Uczestnika. 
 
7) zmianie § 3 pkt 9 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o nagrodę jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia w dniu 01.02.2019r. przed upływem godz. 12:00:00. Pytanie Konkursowe jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
 
8) zmianie § 3 pkt 10 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Jeżeli uprawniony Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób określony w pkt 10 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 01.02.2019r. (dalej „Odpowiedź”), Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę. 
 
9) zmianie § 4 pkt 1 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Nie później niż do dnia 15.02.2019 r., Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) najlepszą Odpowiedź, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. poprawność merytoryczna,
b. oryginalność i pomysłowość,
c. kreatywność,
d. poprawność językowa. 
 
10) zmianie § 6 pkt 1 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Nagroda Główna zostanie wydana nie później niż do dnia 28.02.2019 roku, poprzez przesłanie jej przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej.
 
11) zmianie § 6 pkt 2 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Nagroda Dodatkowa A zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 28.02.2019 roku. 
 
12) zmianie § 6 pkt 3 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Nagroda Dodatkowa B zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 28.02.2019 roku. 
 
13) zmianie § 6 pkt 3 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
Warunkiem nabycia przez Organizatora od Laureata aparatu telefonicznego, za pośrednictwem, za cenę 300 zł (trzysta złotych) brutto, jest zawarcie umowy sprzedaży i wydania Organizatorowi przedmiotu umowy nie później niż do dnia 28.02.2019 roku.
 
Pozostałe postanowienia regulaminu korzystania z serwisów pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 roku.
 

  ANEKS nr 2 

do Regulaminu konkursu „Telefon za 1zł” 

z dnia 27 lutego 2019 r.

Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00zł (dalej „Organizator”), postanawia wprowadzić do regulaminu korzystania z serwisów zmianę polegającą na:

1) zmianie § 1 pkt 4 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 01.10.2018 roku do 11.03.2019 roku. 

2) zmianie § 1 pkt 10 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od 01.10.2018 roku do 11.03.2019 roku.

3) zmianie § 6 pkt 1 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Nagroda Główna zostanie wydana nie później niż do dnia 11.03.2019 roku, poprzez przesłanie jej przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej.

4) zmianie § 6 pkt 2 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Nagroda Dodatkowa A zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 11.03.2019 roku. 

5) zmianie § 6 pkt 3 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Nagroda Dodatkowa B zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, wyrażonej w rozmowie, o której mowa w § 5 pkt 4 powyżej nie później niż do dnia 11.03.2019 roku. 

6) zmianie § 6 pkt 3 i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Warunkiem nabycia przez Organizatora od Laureata aparatu telefonicznego, za pośrednictwem, za cenę 300 zł (trzysta złotych) brutto, jest zawarcie umowy sprzedaży i wydania Organizatorowi przedmiotu umowy nie później niż do dnia 11.03.2019 roku.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu korzystania z serwisów pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 roku.