Regulamin Konkursu

„Milionerzy Konkurs SMS”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Milionerzy Konkurs SMS” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Konkurs jest organizowany na zlecenie TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007 (dalej „Współorganizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 11 września 2017 roku do dnia 2 marca 2018 roku.
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora lub Współorganizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3,00 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na www.milionerzy.tvn.pl, w okresie od dnia
11 września 2017 roku do dnia 10 stycznia 2018 roku.
11.Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.       powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.       akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
d.      wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu, od Organizatora oraz Współorganizatora, nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Konkurs może być prowadzony pod patronatem Współorganizatora.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       Laureat nabywa prawo do nagrody pieniężnej w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł ( tysiąc złotych) brutto i nie większej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu (dalej „Nagroda”).
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie od dnia 11 września 2017 roku od godz. 06:00:01 do dnia 5 stycznia 2018 roku, do godz. 23:39:59.
2.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który tego Zgłoszenia dokonał.
4.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacją, kto jest Organizatorem i gdzie można zapoznać się z niniejszym Regulaminem, chyba że Uczestnik otrzymał już te informacje przed przystąpieniem do Konkursu.
5.       Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy ogólnej przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora SMS-em na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia (dalej „Pytania Konkursowe”). Pytania Konkursowe są identyczne dla wszystkich Uczestników.
6.       Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania Konkursowe poprzez ich przesłanie w Wiadomościach SMS na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, nie później niż do 5 stycznia 2018 roku, do godziny 23:39:59. Uczestnik obowiązany jest przesyłać odpowiedzi na Pytania Konkursowe przy wykorzystaniu numeru telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia. Warunkiem otrzymania kolejnego Pytania Konkursowego jest otrzymanie przez Organizatora odpowiedzi na poprzednio wysłane do Uczestnika Pytanie Konkursowe.
7.       Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach Konkursu wynosi 12 (dwanaście). Za każdą poprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 100 (sto) punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 1 (jeden) punkt. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wyżej punktowanych Pytań Konkursowych, przy założeniu, że za każdą poprawną odpowiedź na takie Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 250 (dwieście pięćdziesiąt) punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 5 (pięć) punktów. O tym czy Pytanie Konkursowe jest wyżej punktowane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, Organizator będzie informował w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
8.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest udzielenie co najmniej 1 (jednej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
9.       Jeżeli 2 (dwóch) lub więcej Uczestników zgromadzi identyczną liczbę punktów, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Zadanie Dodatkowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż do dnia 9 stycznia 2018 roku. Jeżeli dany Uczestnik nie wykona Zadania Dodatkowego, w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku, Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko 1 (jeden) raz.
10.   Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
11.   Ta sama osoba nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu spośród Uczestników, który zdobył największą liczbę punktów, przy czym wartość przysługującej mu Nagrody będzie odpowiadać wartości kwoty przyporządkowanej do ostatniego Pytania Konkursowego, na które Uczestnik ten udzielił odpowiedzi (bez względu czy odpowiedź była poprawna czy błędna), przy założeniu, że:
a.       pierwszemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
b.      drugiemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto;
c.       trzeciemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
d.      czwartemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
e.      piątemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto;
f.        szóstemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto;
g.       siódmemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;
h.      ósmemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto;
i.         dziewiątemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto;
j.        dziesiątemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;
k.       jedenastemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto;
l.         dwunastemu Pytaniu Konkursowemu została przyporządkowana kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto.
2.       W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 9 powyżej, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Dodatkowe zostanie uznana za najlepszą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
3.       Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową do dnia 19 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie spełni wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub nie wykona Zadania Dodatkowego w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
4.       Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata przez Komisję Konkursową.
5.       Komisja Konkursowa zastrzega, że odpowiedzi na Zadania Dodatkowe, nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata, w przypadku gdy będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
6.       Aktualny ranking Uczestników, przygotowany w oparciu o liczbę punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników, będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.konkursy.mobiwin.pl oraz ewentualnie na stronie internetowej Współorganizatora, z zastrzeżeniem, że identyfikacja Uczestników na potrzeby publikacji wyników następowała będzie na podstawie sześciu pierwszych cyfr numeru telefonu. W każdym momencie trwania Konkursu Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania u Organizatora informacji na temat liczby zgromadzonych przez niego punktów oraz jego pozycji w rankingu.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o których mowa w pkt 1 powyżej, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 niniejszego Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat także zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada albo wskazać, że chce otrzymać Nagrodę przekazem pocztowym.
5.       Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie.
4.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagród
1.       Nagroda zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym.
2.       Nagroda zostanie wydana Laureatowi nie później niż do dnia 16 lutego 2018 roku.
3.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze pod wskazanym przez niego adresem Nagrody wydanej za pośrednictwem przekazu pocztowego, odpowiednio Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.       Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 7
Dane osobowe
1.         Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i wydania Nagrody.
2.         Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w szczególności wydanie Nagrody.
3.         Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.         Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.         Administratorem danych osobowych Uczestników jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Mobiwin sp. z o.o., ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „Milionerzy Konkurs SMS. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: www.milionerzy.tvn.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C..
5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Internetowej www.milionerzy.tvn.pl. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.