Regulamin Konkursu

 „WAKACJE Z TVP”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „WAKACJE Z TVP” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Konkurs jest organizowany przy współudziale Telewizji Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17 (kod pocztowy: 00-999), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, REGON 010418973, której kapitał zakładowy wynosi 286 596 500 zł złotych (dalej „Współorganizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 28.07.2017 roku do dnia 29.09.2017 roku.
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora lub Współorganizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (słownie: jeden) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na stronie sms.tvp.pl i/lub wap.mobiwin.pl.
11.Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.       powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.       akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
d.      wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu, od Organizatora i/lub Współorganizatora, nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne, które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Konkurs jest prowadzony pod patronatem Współorganizatora.
 
§ 2
Nagrody. Komisja Konkursowa
1.       W Konkursie przewidziano:
a.       6 (słownie: sześć) nagród pieniężnych w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto każda wraz dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych) do każdej nagrody (dalej „Nagroda tygodniowa”);
b.      1 (słownie: jeden) nagroda pieniężna w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysiąc złotych) brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) (dalej „Nagroda główna”),
zwanych dalej łącznie „Nagrodami”, a z osobna „Nagrodą”.
2.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu oraz wyłonienia Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda Tygodniowa (dalej „Laureat Nagrody Tygodniowej”) oraz Nagroda Główna (dalej „Laureat Nagrody Głównej”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Laureat Nagrody Tygodniowej oraz Laureat Nagrody Głównej zwani będą dalej zamiennie „Laureatem”.
3.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
4.       Komisja Konkursowa sporządzi protokoły z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów.
5.       Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony przez Komisję Konkursową nie więcej niż 1 (słownie: jeden) Nagrodą Tygodniową. Uczestnik wskazany w zdaniu poprzednim może zostać nagrodzony przez Komisję Konkursową Nagrodą Główną.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie trwania danego etapu Konkursu, określonego w § 4 pkt 1 lit. a. – f. poniżej (dalej „Etap/y”), nie wcześniej niż od godziny 0:00:01 w pierwszym dniu danego Etapu do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu danego Etapu.
2.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który tego Zgłoszenia dokonał.
4.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacją, kto jest Organizatorem i gdzie można zapoznać się z niniejszym Regulaminem, chyba że Uczestnik otrzymał już te informacje przed przystąpieniem do Konkursu.
5.       Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
 
§ 4
Zasady ubiegania się o Nagrodę Tygodniową
1.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą się ubiegać o  Nagrodę Tygodniową na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w okresie od 28.07.2017 roku do dnia 3.09.2017 roku, w ramach następujących Etapów:
a.       Etap 1 trwający w dniach: 28 – 30.07.2017 roku;
b.      Etap 2 trwający w dniach: 31.07 – 6.08.2017 roku;
c.       Etap 3 trwający w dniach: 7-13.08.2017 roku;
d.      Etap 4 trwający w dniach: 14-20.08.2017 roku;
e.      Etap 5 trwający w dniach: 21-27.08.2017 roku;
f.        Etap 6 trwający w dniach: 28.08 – 3.09.2017 roku.
2.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę Tygodniową jest:
a.       dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika;
b.      wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na poprawnym wygłoszeniu wskazanego przez Organizatora fragmentu utworu literackiego w jak najkrótszym czasie, z zastrzeżeniem, że fragment ten będzie inny w każdym Etapie, ale identyczny dla wszystkich Uczestników(dalej „Zadanie Konkursowe”).
3.       Wykonanie Zadania Konkursowego następować będzie wyłącznie podczas połączenia telefonicznego (głosowego) nawiązanego przez Organizatora z numerem telefonu, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie (dalej „Połączenie”), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
4.       Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do wykonania Zadania Konkursowego jest wyrażenie przez niego zgody na nagranie jego głosu w trakcie Połączenia. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody, wymaganej zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, powinni przerwać Połączenie.
5.       Organizator podejmie 3 (słownie: trzy) próby nawiązania Połączenia z Uczestnikiem, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu, w celu umożliwienia Uczestnikowi wykonania Zadania Konkursowego, przy czym pierwsza próba nawiązania takiego połączenia nastąpi po upływie 3 (słownie: trzy) minut od dokonania Zgłoszenia przez danego Uczestnika. Przez nieudaną próbę nawiązania Połączenia, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (słownie: osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z Uczestnikiem (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby nawiązania Połączenia z danym Uczestnikiem w sposób określony w zdaniu poprzednim, traci on prawo do wykonania Zadania Konkursowego.
6.       Podczas Połączenia Uczestnik będzie miał na wykonanie Zadania Konkursowego nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) sekund liczonych od chwili zakończenia emisji sygnału startowego. Fragment utworu literackiego, o którym mowa w pkt 2 lit. b. powyżej, zostanie wskazany przez Organizatora podczas Połączenia. Przebieg Połączenia będzie nagrywany przez system teleinformatyczny Organizatora.
7.       Jeżeli 2 (słownie: dwa) lub więcej Uczestników wykona Zadanie Konkursowe w sposób poprawny i w identycznym przedziale czasu, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na ponownym wykonaniu przez tych Uczestników Zadania Konkursowego, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie fragment utworu literackiego, jaki Uczestnicy będą zobowiązani wygłosić w jak najkrótszym czasie (dalej „Zadanie Dodatkowe”). Uczestnik będzie wykonywał Zadanie Dodatkowe na zasadach określonych w pkt 2-5 powyżej, z zastrzeżeniem, że o dogrywce Uczestnik zostanie każdorazowo powiadomiony w wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia. W celu wykonania Zadania Dodatkowego Uczestnik powinien zadzwonić na wskazany przez Organizatora bezpłatny numer telefonu nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu, w którym otrzymał od Organizatora wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w zdaniu Uczestnik bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę Tygodniową. Organizator będzie organizował dogrywki do skutku, tzn. do momentu wyłonienia Laureata, ale nie dłużej niż do dnia 8 września 2017 r.
8.       W ramach danego Etapu Uczestnik może przystąpić do wykonania Zadania Konkursowe nie więcej niż 2 (słownie: dwa) razy, z zastrzeżeniem, że drugi raz Uczestnik może przystąpić do realizacji danego Zadania Konkursowego dzwoniąc na numer telefonu, z którego Organizator wykonał Połączenie, nie później niż do godz. 23:59:59 w dniu, w którym przystąpił do wykonania Zadania Konkursowego po raz pierwszy. Połączenie z numerem telefonu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest bezpłatne. Uczestnik może przystąpić do wykonania Zadania Dodatkowego, tylko 1 (słownie: jeden) raz.
9.       W ramach każdego Etapu Komisja Konkursowa przyzna 1 (słownie: jeden) Nagrodę Tygodniową temu spośród Uczestników, który w ramach danego Etapu wykonał Zadanie Konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w najkrótszym czasie i poprawnie, co zostanie ocenione przez Komisję Konkursową, w szczególności w oparciu o następujące kryteriami:
a.       pełna zgodność wypowiedzianego przez Uczestnika fragmentu utworu literackiego z oryginałem, przez co należy rozumieć w szczególności brak przeinaczeń, występowanie wszystkich słów składających się na fragment utworu literackiego;
b.      niestosowanie jakichkolwiek urządzeń odtwarzających głos Uczestnika;
c.       niestosowanie jakichkolwiek urządzeń mogących mieć wpływ na czas wykonywania Zadania Konkursowego przez Uczestnika.
10.   Komisja Konkursowa będzie ustalać czas wykonania Zadania Konkursowego na podstawie nagrania Połączenia, zapisanego w systemie teleinformatycznym Organizatora. Komisja Konkursowa będzie mierzyć czas wykonania Zadania Konkursowego przy wykorzystaniu dedykowanego do tego oprogramowania informatycznego, pozwalającego na precyzyjne analizowanie wykresu fal dźwiękowych tj. od chwili rozpoczęcia wypowiadania przez Uczestnika pierwszego wyrazu zawartego we fragmencie utworu literackiego wskazanego przez Organizatora do chwili zakończenia wypowiadania przez Uczestnika ostatniego wyrazu zawartego w tym fragmencie, z dokładnością do 1/100 części sekundy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
11.   W przypadku organizowania dogrywek, o których mowa w pkt 7 powyżej, Komisja Konkursowa będzie wyłaniać Laureata na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
12.   Laureat Nagrody Tygodniowej zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w terminie 3 (słownie: trzy) dni licząc od dnia zakończenia danego Etapu, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata Nagrody Tygodniowej, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie wykona Zadania Konkursowego lub Zadania Dodatkowego w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda Tygodniowa zostaje w dyspozycji Organizatora.
13.   W ramach danego Etapu ten sam Uczestnik może dokonać więcej niż 1 (słownie jeden) Zgłoszenia. Każde Zgłoszenie danego Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie uprawniało Uczestnika do wykonania Zadania Konkursowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 5
Zasady ubiegania się o Nagrodę Główną
1.       Uczestnicy mogą się ubiegać o Nagrodę Główną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w okresie od 28.07.2017 roku do dnia 3.09.2017 roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
2.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę Główną jest:
a.       dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika;
b.      udzielanie odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy ogólnej przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora SMS-em na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia (dalej „Pytania Konkursowe”).
3.       Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania Konkursowe poprzez ich przesłanie w Wiadomościach SMS na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 03.09.2017 roku. Uczestnik obowiązany jest przesyłać odpowiedzi na Pytania Konkursowe przy wykorzystaniu numeru telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia. Warunkiem otrzymania kolejnego Pytania Konkursowego jest otrzymanie przez Organizatora odpowiedzi na poprzednio wysłane do Uczestnika Pytanie Konkursowe. Pytania Konkursowe będą przesyłane nie później niż w terminie 60 (sześćdziesiąt) minut licząc od momentu otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia lub Wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
4.       Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach Konkursu wynosi 10 (słownie: dziesieć). O zasadach przyznawania punktów za odpowiedź na dane Pytanie Konkursowe, określonych w tabeli poniżej, Organizator informuje Uczestnika w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
Za każdą odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi punkty, zgodnie z następującymi założeniami:
 
Poprawna odpowiedź na Pytanie Konkursowe
Niepoprawna odpowiedź na Pytanie Konkursowe
Pytanie nr 1
50 punktów
5 punktów
Pytanie nr 2
100 punków
10 punktów
Pytanie nr 3
150 punków
15 punktów
Pytanie nr 4
200 punków
20 punktów
Pytanie nr 5
250 punków
25 punktów
Pytanie nr 6
300 punków
30 punktów
Pytanie nr 7
350 punków
35 punktów
Pytanie nr 8
400 punków
40 punktów
Pytanie nr 9
450 punków
45 punktów
Pytanie nr 10
500 punków
50 punktów
5.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wyżej punktowanych Pytań Konkursowych, przy założeniu, że za każdą poprawną odpowiedź na takie Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 50 (słownie: pięćdziesiąt) punktów. O tym czy Pytanie Konkursowe jest wyżej punktowane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, Organizator będzie informował w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
6.       Jeżeli 2 (słownie: dwa) lub więcej Uczestników zgromadzi identyczną liczbę punktów, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Zadanie Dogrywkowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż do godziny 12:00:00 w dniu 4 września 2017 roku. Jeżeli dany Uczestnik nie wykona Zadania Dogrywkowego, w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, do godziny 23:59:59 w dniu 4 września 2017 roku, Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę Główną. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.
7.       Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących ubiegania się o Nagrodę Główną, maksymalnie do 3 (słownie: trzy) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
8.       Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Główną temu spośród Uczestników, który zdobył największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
9.       W przypadku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Główną temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Dogrywkowe zostanie uznana za najlepszą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
10.   Laureat Nagrody Głównej zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową nie później niż do dnia 8 września 2017 roku, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata Nagrody Głównej, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie spełni wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub nie wykona Zadania Dogrywkowego w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda Główna zostaje w dyspozycji Organizatora.
11.   Komisja Konkursowa zastrzega, że odpowiedzi na Zadania Dogrywkowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata, w przypadku gdy będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
12.   Aktualny ranking Uczestników, przygotowany w oparciu o liczbę punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników, będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej konkursy.mobiwin.pl/tvpsa/ oraz ewentualnie na stronie internetowej Współorganizatora, z zastrzeżeniem, że identyfikacja Uczestników na potrzeby publikacji wyników następowała będzie na podstawie 6 (słownie: sześć) pierwszych cyfr numeru telefonu. W każdym momencie trwania Konkursu Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania u Organizatora informacji na temat liczby zgromadzonych przez niego punktów oraz jego pozycji w rankingu.
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (słownie: trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (słownie: osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 powyżej, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat jest zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada lub wskazać, że chce ją otrzymać przekazem pocztowym.
5.       Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym paragrafie.
 
 
 
§ 7
Wydanie Nagród
1.       Nagrody zostaną wydane poprzez ich wypłatę przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
2.       Nagrody zostaną wydane nie później niż do dnia 29.09.2017 roku.
3.       Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 8
Dane osobowe
1.         Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i wydania  Nagrody.
2.         Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w szczególności wydanie Nagrody.
3.         Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.         Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.         Administratorem danych osobowych Uczestników jest Współorganizator – Telewizja Polska S.A, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
 
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „WAKACJE Z TVP. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 
 
§ 10
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: sms.tvp.pl i/lub wap.mobwin.pl.
2.       Operatorzy GSM nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C.
5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Internetowej sms.tvp.pl i/lub wap.mobiwin.pl.