Regulamin Konkursu
 „TOUR DE POLOGNE 2017”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „TOUR DE POLOGNE 2017” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Konkurs jest organizowany przy współudziale Telewizji Polskiej S.A., z siedzibą przy ul. Woronicza 17 w Warszawie (kod pocztowy: 00-999), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, REGON 010418973, której kapitał zakładowy wynosi 286 596 500 zł złotych (dalej „Współorganizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 24.07.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku.
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora lub Współorganizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na stronie sms.tvp.pl i/lub wap.mobiwin.pl oraz na antenie TVP w dniach 29.07 – 4.08.2017 roku.
11.Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.       powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.       akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
d.      wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu, od Organizatora i/lub Współorganizatora, nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Konkurs jest prowadzony pod patronatem Współorganizatora.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       Laureat nabywa prawo do nagrody pieniężnej w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3.333 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote).Łączna wartość Nagrody wynosi 33.333 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) brutto.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie od godziny 0:00:01 w dniu 24.07.2017 roku do godziny 23:59:59 w dniu 5.08.2017 roku.
2.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który tego Zgłoszenia dokonał.
4.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacją, kto jest Organizatorem i gdzie można zapoznać się z niniejszym Regulaminem, chyba że Uczestnik otrzymał już te informacje przed przystąpieniem do Konkursu.
5.       Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy ogólnej przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora SMS-em na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia (dalej „Pytania Konkursowe”). Pytania Konkursowe są identyczne dla wszystkich Uczestników.
6.       Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania Konkursowe poprzez ich przesłanie w Wiadomościach SMS na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 5.08.2017 roku. Uczestnik obowiązany jest przesyłać odpowiedzi na Pytania Konkursowe przy wykorzystaniu numeru telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia. Warunkiem otrzymania kolejnego Pytania Konkursowego jest otrzymanie przez Organizatora odpowiedzi na poprzednio wysłane do Uczestnika Pytanie Konkursowe.
7.       Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach Konkursu wynosi 7 (słownie: siedem). O zasadach przyznawania punktów za odpowiedź na dane Pytanie Konkursowe, określonych w tabeli poniżej, Organizator informuje Uczestnika w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
Za każdą odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi punkty, zgodnie z następującymi założeniami:
 
Poprawna odpowiedź na Pytanie Konkursowe
Niepoprawna odpowiedź na Pytanie Konkursowe
Pytanie nr 1
130 punktów
13 punktów
Pytanie nr 2
142 punkty
14 punktów
Pytanie nr 3
161 punktów
16 punktów
Pytanie nr 4
238 punktów
24 punkty
Pytanie nr 5
130 punktów
13 punktów
Pytanie nr 6
199 punktów
20 punktów
Pytanie nr 7
132 punkty
13 punktów
8.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wyżej punktowanych Pytań Konkursowych, przy założeniu, że za każdą poprawną odpowiedź na takie Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 50 (słownie: pięćdziesiąt) punktów. O tym czy Pytanie Konkursowe jest wyżej punktowane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, Organizator będzie informował w wiadomości SMS zawierającej to Pytanie Konkursowe.
9.       Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest udzielenie co najmniej 1 (słownie: jeden) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
10.   Jeżeli 2 (słownie: dwa) lub więcej Uczestników zgromadzi identyczną liczbę punktów, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Zadanie Dodatkowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż do godziny 12:00:00 w dniu 7.08.2017 roku. Jeżeli dany Uczestnik nie wykona Zadania Dodatkowego, w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, do godziny 23:59:59 w dniu 7.08.2017 roku, Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.
11.   Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (słownie: trzy) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
12.   Ta sama osoba nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu spośród Uczestników, który zdobył największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
2.       W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 10 powyżej, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Dodatkowe zostanie uznana za najlepszą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
3.       Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową do dnia 11.08.2017 roku, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie spełni wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub nie wykona Zadania Dodatkowego w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
4.       Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata przez Komisję Konkursową.
5.       Komisja Konkursowa zastrzega, że odpowiedzi na Zadania Dodatkowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata, w przypadku gdy będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
6.       Aktualny ranking Uczestników, przygotowany w oparciu o liczbę punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników, będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej konkursy.mobiwin.pl/tvp/ oraz ewentualnie na stronie internetowej Współorganizatora, z zastrzeżeniem, że identyfikacja Uczestników na potrzeby publikacji wyników następowała będzie na podstawie sześciu pierwszych cyfr numeru telefonu. W każdym momencie trwania Konkursu Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania u Organizatora informacji na temat liczby zgromadzonych przez niego punktów oraz jego pozycji w rankingu.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (słownie: trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o których mowa w pkt 1 powyżej, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (słownie: osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (słownie: trzy) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. W przypadku Nagrody Pieniężnej, Laureat jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada lub wskazać, że chce ją otrzymać przekazem pocztowym.
5.       Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w niniejszym paragrafie.
6.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagród
1.       Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym.
2.       Nagroda zostanie wydana Laureatowi nie później niż do dnia 31.08.2017 roku.
3.       Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 7
Dane osobowe
1.         Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i wydania Nagrody.
2.         Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w szczególności wydanie Nagrody.
3.         Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.         Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.         Administratorem danych osobowych Uczestników jest Współorganizator – Telewizja Polska S.A, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „TOUR DE POLOGNE 2017. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: sms.tvp.pl i/lub wap.mobwin.pl.
2.       Operatorzy GSM nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C.
5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Internetowej sms.tvp.pl i/lub wap.mobiwin.pl.