Regulamin usługi MOBILNY BIULETYN

 

§1.

Uwagi ogólne

 

 1. Usługa „MOBILNY BIULETYN” (dalej „Usługa”) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play).
 2. Usługę świadczy MobiWin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN (dalej: „Organizator”).
 3. Każda osoba (dalej „Użytkownik”), która przystępuje do korzystania z Usługi poprzez:

a.       wysłanie wiadomości SMS Premium na numer Premium SMS Organizatora lub

b.      wysłanie wiadomości SMS na numer Premium SMS MT Organizatora lub

c.       rejestrację do usługi poprzez stronę internetową prowadzoną przez Organizatora, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

  

§2.

Korzystanie z Usługi

 

 Usługa polega na dostarczaniu jej użytkownikom informacji na temat najciekawszych serwisów mobilnych dostępnych dla abonentów polskich sieci GSM, w tym konkursów, plebiscytów, sond, serwisów subskrypcyjnych oraz loterii SMS (dalej „Wiadomości Subskrypcyjne”).

 1. Informacje na temat serwisów, o których mowa w ust. 1 będzie udostępniana Użytkownikom Usługi między innymi za pośrednictwem kampanii mobilemarketingowych (min. wysyłek SMS, połączeń głosowych, tzw. IVR lub wysyłek mailingowych).
 2. Użytkownik zapisuje się do Usługi wysyłając SMS-a o dowolnej treści pod jeden z niżej wymienionych numerów SMS Premium: 
  1. 60177 – koszt SMS to 1,00 zł + VAT
  2. 60220 – koszt SMS to 2,00 zł + VAT
  3. 7247 – koszt SMS to 2,00 zł + VAT
  4. 7306 – koszt SMS to 3,00 zł + VAT
 3. Użytkownik, który zapisał się do Usługi otrzymuje od jej Organizatora niezwłoczną notyfikację potwierdzającą ten fakt oraz pouczenie o możliwości rezygnacji z korzystania z Usługi bez opłat w każdej chwili.
 4. Otrzymywanie Wiadomości Subskrypcyjnych jest całkowicie bezpłatne. 
 5. Wiadomości Subskrypcyjne w ramach realizacji Usługi mogą być wysyłane do Użytkownika do 7 razy w tygodniu.
 6. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywacji.
 7. W celu dezaktywowania Usługi należy wysłać bezpłatny SMS o treści STOP BIULETYN na numer 8068. Dezaktywacja Usługi możliwa jest w każdym momencie.
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie realizacji wysyłki Wiadomości Subskrypcyjnej przez Organizatora.
 9. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS Premium pod numery wskazane w pkt 3 powyżej pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
 10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Usługę.
 11. Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer (22) 243 00 11, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00 lub przesyłać na adres e-mail biuro@mobiwin.pl.

  

§3.

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. Regulamin Usługi dostępny jest w biurze Organizatora - Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, oraz na wap.mobiwin.pl.
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Mobiwin Sp. z o.o., z siedzibą: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa z dopiskiem „MOBILNY BIULETYN MOBIWIN”.
 5. Reklamacje należy przesyłać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.