Regulamin usługi SMS MT „Super Rodzic”

§ 1. Postanowienia ogólne.
1        Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki korzystania z płatnej usługi serwisu pod nazwą: „Super Rodzic”, będącego serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie przeznaczonego na telefony komórkowe lub inne urządzenia o podobnych funkcjonalnościach (dalej: Usługa).
2        Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play) oraz mają możliwość odbierania wiadomości SMS.
3        Usługę świadczy MobiWin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN („Spółka”).
4        Spółka wskazuje następujący adres do korespondencji oraz dane teleadresowe do kontaktu z Użytkownikami: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, tel/fax +48 (22) 243 00 11 adres e-mail: biuro@mobiwin.pl, strona internetowa wap.mobiwin.pl. Ponadto, Spółka dla zawarcia umowy dotyczącej Usługi oraz jej wykonania będzie się porozumiewała z użytkownikiem poprzez wiadomości SMS, przy czym koszty korzystania z tego środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie będą wyższe, niż zwykle stosowane dla tego środka.
5        Informacje dotyczące Usługi są publikowane na stronie: wap.mobiwin.pl oraz  zawarte w komunikacji SMS. Powyższe informacje obejmują: dane podmiotu świadczącego Usługę, miejsce publikacji Regulaminu Usługi, zasady korzystania z Usługi, w tym sposób aktywowania Usługi oraz numery telefonów, z wykorzystaniem których Użytkownik może aktywować Usługę lub zrezygnować z Usługi, odstąpienie od umowy oraz koszty związane z korzystaniem z Usługi.
6        Usługa promowana jest, między innymi, z wykorzystaniem komunikacji SMS oraz poczty elektronicznej.
7        Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a.            GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
b.            SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
c.            SMS MT – Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
d.           UoPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
e.            Użytkownik –osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, korzystająca z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usługi jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego;
f.             Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępne są Usługi. Za Operatora uznaje się Orange Polska S.A (sieć ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (sieć T-Mobile), Polkomtel Sp. z o.o. ( sieć PLUS) oraz P4 Sp. z o.o. (sieć PLAY);
g.            WAP– (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
8        Każda osoba (dalej: Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość DZ lub START DZ na numer Premium 60220 (SMS Aktywujący) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
9        Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 
 

§ 2. Korzystanie z Usługi

1.      Usługa polega na dostarczaniu jej użytkownikom treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, w postaci wiadomości SMS zawierających informacje i porady dotyczące wychowania dzieci.
2.      Usługa możliwa jest do wykorzystania w telefonach komórkowych lub innych  urządzeniach o podobnych właściwościach. Uzyskanie pełnej funkcjonalności Usługi możliwe jest w telefonach komórkowych lub innych  urządzeniach o podobnych właściwościach, które posiadają zdolność połączenia się / współdziałania z siecią Internet w tym poprzez WAP.
3.      Organizator informuje poprzez stronę internetową lub reklamę prasową lub zawiera w wiadomości SMS informacje dotyczące oferty zawarcia umowy odpłatnego świadczenia Usługi oraz dokładną instrukcję dalszego postępowania celem nabycia Usługi. W wiadomości tej Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:
a)      głównych cech Usługi (np. Super Rodzic),
b)      oznaczenia Spółki (MobiWin Sp. z o.o.),
c)      wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywany w ramach Usługi, częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT oraz łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego (np. 2,46zł/sms do 31sms/mc),
d)     prawa i terminu odstąpienia od umowy (np. na odstąpienie masz 14 dni),
e)      sposobu jej wypowiedzenia (możliwości rezygnacji z Usługi w każdym czasie bez dodatkowych opłat i sposobu dezaktywacji) (np. STOP DZ na 60220),
f)       miejscu publikacji regulaminu w postaci aktywnego hiperłącza.
4.      Usługa zostaje zamówiona (aktywowana) poprzez wysłanie SMS-a Aktywującego, w następujący sposób:
a)      w przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów: T-Mobile, Plus i Play - poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści: DZ pod numer 60220 (dalej: SMS Aktywujący);
b)      w przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatora Orange - poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści: DZ pod numer 60220 (dalej: SMS Aktywujący);
c)       w przypadku abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatora T-Mobile usługę można zamówić (aktywować) również poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS o treści: DZ pod numer 60220 (dalej: SMS Aktywujący)
5.      Wielkość liter w SMS-ie wysłanym przez Użytkownika nie ma znaczenia. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków.
6.      Świadczenie Usługi poprzedza 14 dniowy okres promocyjny w trakcie którego Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
7.      Odpłatne świadczenie Usługi po okresie promocyjnym następuje za zgodą Użytkownika na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
8.      Aktywacja odpłatnej Usługi następuje po zatwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia Usługi z obowiązkiem zapłaty.
9.      Zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym u każdego Operatora GSM Użytkownik nie ponosi opłat za SMS Aktywujący.
10. Przesyłając SMS Aktywujący Użytkownik uruchamia subskrypcję Usługi. W ramach subskrypcji Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS MT jeden raz dziennie, w dniach od poniedziałku do niedzieli, około godziny 18:00, począwszy od dnia, w którym dany Użytkownik przesłał SMS Aktywujący, co stanowi realizację (wykonanie) Usługi, z zastrzeżeniem postanowienia § 2 pkt 8 Regulaminu.
11. W odpowiedzi na SMS Aktywujący Użytkownik otrzyma od Spółki potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Użytkownik otrzyma w formie SMS oraz może zostać przesłane Użytkownikowi na adres e-mail, po warunkiem podania przez niego tego adresu.
12.  W odpowiedzi na SMS Aktywujący Użytkownik otrzyma od Spółki również informacje: o możliwości i terminie odstąpienia od umowy świadczenia Usługi (o ile nie otrzymał takiej informacji we wcześniejszych komunikatach), o możliwości udzielenia przez Użytkownika zgody na dostarczanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i związaną z tym utratą prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi oraz żądaniem złożenia oświadczenia zawierającego zgodę na rozpoczęcie świadczenie odpłatnej Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.     
13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenie odpłatnej Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w treści wiadomości SMS przesyłanej na nieodpłatny numer telefonu: 60220 lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora w materiałach informacyjnych, o których mowa w punkcie 3 powyżej. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenie odpłatnej Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, świadczenie odpłatnej Usługi rozpocznie się po upływie 14-o dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.     
14. Warunkiem realizacji Usługi, tj. otrzymania (doręczenia) SMS MT jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla jej wysłania (w tym czasie ponawiania próby dostarczenia SMS MT przez każdego z Operatorów), określonym w punkcie 8 powyżej oraz, w przypadku Użytkowników korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
15. Korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem postanowienia § 2 pkt 15 Regulaminu jest odpłatne. Opłata za korzystanie z Usługi wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) + VAT, tj.  2,46 zł (słownie: dwa złote czterdzieści sześć groszy) brutto za każdy SMS MT doręczony do Użytkownika Usługi, w ramach zamówionej subskrypcji Usługi. Łączny koszt korzystania z Usługi wynosi 17,22 zł (słownie: siedemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) brutto za jeden tydzień i 76,26 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy) brutto za jeden miesiąc.       
16. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Usługi pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez danego Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących regulaminach świadczenia usług u danego Operatora. Sposoby i terminy zapłaty są uzależnione od treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane tą umową.  
17. Świadczenie odpłatnej Usługi poprzedza 14 dniowy okres promocyjny, w trakcie którego Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi. Po upływie tego okresu korzystanie z Usługi jest odpłatne, a Użytkownik potwierdził, że jest świadomy obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z Usługi w SMS Aktywującym,.
18. Każda osoba, która dokona aktywacji Usługi w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, staje się jej Użytkownikiem, do momentu rezygnacji z Usługi.
19. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi bez dodatkowych opłat. Rezygnacja oznacza zaprzestanie przesyłania kolejnych odpłatnych wiadomości SMS MT w ramach Usługi.
20. W celu rezygnacji z Usługi, Użytkownik powinien wysłać SMS o treści STOP DZ na numer MT 60220. Zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym u każdego Operatora GSM Użytkownik nie ponosi opłat za wiadomość SMS zawierającą rezygnację z Usługi.
21. SMS Aktywujący Usługę i wiadomość SMS dotycząca rezygnacji z Usługi  może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego Usługę lub rezygnującego z Usługi.
22. Treści SMS MT stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
23. Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści otrzymanych wiadomości SMS MT jest zabronione.
 

§ 3 Odstąpienie od Umowy świadczenia Usługi.

1        Użytkownikowi, przysługuje, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 2 poniżej, prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usługi, w terminie 14 dni od daty przesłania SMS-a Aktywującego. Wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.  
2        Użytkownikowi, który wyraził zgodę na dostarczanie odpłatnej Usługi przed upływem 14-o dniowego terminu na odstąpienie od Umowy i został prawidłowo poinformowany o utracie tego prawa, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.    
 

§ 4 Dane osobowe

1        Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do świadczenia Usługi, a w szczególności w celu komunikacji z Użytkownikami.
2        Użytkownicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich, ich sprostowania, uzupełniania, uaktualniania, bądź żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Dane po ich wykorzystaniu w celu wykonania Usługi zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
3        Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4        Administratorem danych osobowych jest Spółka pod firmą MobiWin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736.
5        Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Spółki ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z Usługi, czy też jej realizację. 
§ 5 Reklamacje.
1        Wszelkie reklamacje w związku ze świadczeniem Usługi można składać telefonicznie na numer telefonu: (22) 243 00 11 , w dni robocze, w godz. 9:00-16:00,  przesyłać na adres e-mail: biuro@mobiwin.pl lub zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Spółki: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, z dopiskiem „SUPER RODZIC”, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Użytkownika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  
2        Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi rozstrzyga Spółka, na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania.
3        Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji poprzez e-mail wysłany na jego adres poczty elektronicznej lub listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 

§ 6. Odpowiedzialność

1        Spółka oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie Usługi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2        Spółka zapewnia, że Usługi będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.
3        W związku ze świadczeniem Usługi Spółka będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego z którego zostało wykonane połączenie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń.
4        Spółka oświadcza, że przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść dostępna jest na stronie http://www.piit.org.pl/.
 

§ 7. Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie spory związane z realizacją Usługi i wykonaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Spółkę, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
2.      Regulamin Usługi SMS MT „Super Rodzic” dostępny jest w biurze oddziału Spółki, pod adresem: MobiWin Sp. z o.o., 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.
3.      Spółka świadcząca Usługę zastrzega, że jego Użytkownicy mogą otrzymać drogą SMSową lub za pomocą połączenia głosowego, propozycję skorzystania z innych serwisów o podobnym charakterze.
4.      W ramach Usługi użytkownik otrzymuje także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu, której niezależny regulamin znajduje się na stronie  wap.mobiwin.pl. Użytkownik – po aktywacji Usługi – otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu”, wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.
5.      Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Usługi, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wiadomości SMS MT, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
6.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – przepisy tytułu XI art. 535 i nast. K.C. oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
7.      Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi w przypadku, gdy np. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie wap.mobiwin.pl,, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia Usługi złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Użytkownicy mają prawo rozwiązania umowy, w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 
 
Załączniki:
1) Formularz odstąpienia od umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zamówienia treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach serwisu „MT SUPER RODZIC”). 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Spółkę MobiWin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Adres do korespondencji: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24 lok. 1, nr telefonu: (22) 8420566, adres e-mail: biuro@mobiwin.pl, fax: (12) 446 69 09, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego do niniejszego Pouczenia), jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach serwisu „MT SUPER RODZIC” przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Spółka MobiWin Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-736), ul. Wróbla 24/1;
Adres do korespondencji: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24 lok. 1, nr telefonu: (22) 8420566, adres e-mail: biuro@mobiwin.pl, fax: (12) 446 69 09
Ja niżej podpisany (My niżej podpisani) (*)  _________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy na dostarczanie treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach serwisu SUPER RODZIC / sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
{*) Niepotrzebne skreślić.
 
Pobierz regulamin w formie pdf