ANEKS Nr 1 DO REGULAMINU USŁUGI MT BEZPIECZNY TELEFON

MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”), postanawia wprowadzić, ze skutkiem na dzień 09.11.2016 roku, zmianę do regulaminu usługi MT Bezpieczny telefon (dalej „Regulamin”) polegającą na dodaniu w § 2 Regulaminu nowego ustępu 20, o następującej treści:

Organizator przewiduje wprowadzanie w ramach Serwisu możliwości korzystania przez Użytkowników z dodatkowych odpłatnych usług komplementarnych wobec Usług, tj. polegających na jednorazowym dostarczaniu Użytkownikom treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, dotyczących użytkowania telefonów komórkowych. Informacje o głównych cech usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również kosztach dla Użytkownika związanych z korzystaniem z tych usług, będą przekazywane przez Organizatora w komunikacji kierowanej do Użytkowników lub wskazywane w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Serwisu.”. 

 
REGULAMIN USŁUGI MT BEZPIECZNY TELEFON
 
§1. Postanowienia ogólne
1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnej usługi serwisu o nazwie Bezpieczny Telefon (zwanej dalej: „Usługą”), będącego serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej) w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonym na telefony komórkowe lub inne urządzenia o podobnych funkcjonalnościach. Usługa polega na dostarczaniu treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play) oraz mają możliwość odbierania wiadomości SMS. Usługa polega na dostarczaniu jej użytkownikom treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym z informacjami i poradami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania telefonu, w szczególności rekomendacji bezpłatnych programów antywirusowych i linków do nich. Regulamin określa aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi.
2.     Usługę świadczy MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
3.     Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji oraz dane teleadresowe do kontaktu z Użytkownikami: MOBIWIN sp. z o.o., 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, tel. +48 (22) 243 00 11 adres e-mail: biuro@mobiwin.pl, strona internetowa wap.mobiwin.pl.
4.     Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a)    GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
b)    SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
c)     SMS MT – (Short Messaging Service Mobile Terminated), tj. wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru, z którego wysyłane są SMS MT;
d)    UoPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
e)    Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca z Usługi na podstawie Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usługi jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego;
f)     Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępne są Usługi. Za Operatora uznaje się Orange Polska S.A (sieć ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (sieć T-Mobile), Polkomtel Sp. z o.o. (sieć PLUS) oraz P4 Sp. z o.o. (sieć PLAY);
g)    WAP – (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
5.     Osoba zainteresowana skorzystaniem z Usługi powinna przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
6.     Przystępując do korzystania z Usługi, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer Premium SMS MT, albo poprzez wskazaną przez Organizatora stronę internetową, na której Użytkownik podaje swój numer telefonu oraz unikalny numer PIN przesłany przez Operatora przeznaczony do aktywacji Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu. Warunkiem korzystania z Usług jest także wyrażenie przez Użytkownika, na zasadach określonych poniżej, zgody na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych (świadczenie Usługi) w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisamiUoPK prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.     Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik uprawniony jest korzystać z Usługi wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
8.     Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie urządzenia, które obsługuje funkcję odbioru i wyświetlania SMS oraz jest poprawnie skonfigurowane.
 
§2. Korzystanie z Usługi
1.     Organizator wysyła Użytkownikowi wiadomość SMS z informacją dotyczącą odpłatnego świadczenia Usługi oraz dokładną instrukcją dalszego postępowania celem nabycia Usługi. W informacji tej Organizator podaje Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:
a)    głównych cech Usługi i sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem;
b)    oznaczenia Organizatora jako przedsiębiorcy;
c)     wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywany w ramach Usługi, częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT oraz łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego;
d)    czasu trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Usługi w każdym czasie bez dodatkowych opłat i sposobu dezaktywacji.
2.     Aktywacja Usługi wymaga akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i wyrażenia przez Użytkownika zgód i złożenia oświadczeń opisanych w ust. 3 poniżej, co następuje:
a)    poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści: TAK lub  START TAK (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer 60177 u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów (SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM jest bezpłatny) albo
b)    poprzez wskazaną przez Organizatora stronę internetową, za pośrednictwem której Użytkownik podaje swój numer telefonu oraz unikalny numer PIN przesłany przez Operatora przeznaczony do aktywacji Usługi, a także potwierdza akceptację Regulaminu i wyraża zgody oraz składa oświadczenia opisane w ust. 3 poniżej.
3.     Organizator zastrzega, że wymaga od Użytkownika potwierdzenia, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, iż Użytkownik:
a)    zdaje sobie sprawę, iż zamówienie Usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
b)    wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
c)     jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia;
d)    potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu.
4.     Udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi treści stanowią treści cyfrowe nie zapisane na materialnym nośniku. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Usługi (otrzyma pierwszą wiadomość SMS), Użytkownik nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi pod warunkiem, iż Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdził, że zdaje sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej. Wobec istoty i charakterystyki Usługi oraz sposobu jej świadczenia oraz zaistnienia ustawowych przesłanek, w których nie przysługuje prawo odstąpienia nie wskazuje się postanowień co do sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorca formularza odstąpienia od umowy, co nie pozbawia użytkownika prawa do dezaktywowania Usługi stosownie do postanowień Regulaminu.
5.     Niezwłocznie po akceptacja Regulaminu, w tym także wyrażeniu zgód i złożeniu oświadczeń wskazanych w ust. 3 powyżej, w sposób określony poprzednimi postanowieniami, lecz przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Użytkownik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie akceptacji Regulaminu oraz stanowiącą potwierdzenie wyraźnego wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 4 powyżej, a także SMS z informacją o koszcie subskrypcji Usługi i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS.
6.     Łączna cena za świadczenie Usługi w okresie 1 (jednego) miesiąca wraz z podatkami wynosi maksymalnie 38,13zł z VAT,  przy czym w ramach tej kwoty opłata za korzystanie z Usługi wynosi 1,00 zł + VAT (1,23zł z VAT) za każdy SMS doręczony do Użytkownika w ramach zamówionej Usługi. Użytkownik obciążany będzie opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Usługi.
7.     Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika 1 (jeden) raz dziennie około godziny 12:00, od poniedziałku do niedzieli aż do czasu dezaktywacji Usługi.
8.     Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, korzysta z niej do momentu dezaktywowania (rezygnacji), która może nastąpić w każdym czasie bez opłat. Rezygnacja oznacza zaprzestanie przesyłania kolejnych odpłatnych wiadomości SMS MT w ramach Usługi. 
9.     W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać SMS o treści STOP TAKna numer MT 60177(SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM jest bezpłatny).
10. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz, w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
11. Opłaty za korzystanie z Usługi (w tym opłaty za połączenia WAP, połączenie z Internetem) pobierane są przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty uzależnione są od treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane postanowieniami tych umów.
12. SMS aktywujący i dezaktywujący Usługę może być wysłany wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika, który zamawia lub dezaktywuje dany Serwis.
13. Treści przesyłane w ramach Usługi stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
14. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych SMS-ów, w celu innym niż na potrzeby użytku prywatnego Użytkownika jest zabronione.
15. Organizator oświadcza, że przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść dostępna jest na stronie www.piit.org.pl.
16. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Usługi.
17. Przedmiotem Usługi nie są rzeczy a treści cyfrowe nie zapisane na trwałym nośniku stąd nie ponosi się kosztów zwrotu rzeczy i innych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, które to prawo podlega ustawowemu wyłączeniu.
18.  Świadczenie Usługi poprzedza 14 dniowy okres promocyjny, w trakcie którego Użytkownik nie ponosi żadnych opłat. Odpłatne świadczenie Usługi po okresie promocyjnym następuje za zgodą Użytkownika na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
19. W ramach Usługi Użytkownik może otrzymać także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu”, której niezależny regulamin znajduje się na stronie wap.mobiwin.pl. Użytkownik – po aktywacji Usługi – otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu” wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.
 
§3. Odpowiedzialność
1.     Organizator zastrzega, że z uwagi na stały i niekontrolowany rozwój złośliwego oprogramowania nie jest w stanie zagwarantować, że porady, rekomendacje czy informacje dostarczane przez Organizatora będą w każdym przypadku przydatne i aktualne, jednocześnie Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
2.     Organizator zapewnia, że Usługi będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek porady, rekomendacji czy informacji dostarczonej przez Organizatora, Użytkownik powinien sprawdzić oprogramowanie zainstalowane w telefonie Użytkownika, jak również jego ustawienia i możliwości techniczne.  
3.     Organizator zastrzega, że rekomendowane przez Organizatora oprogramowanie antywirusowe nie jest oferowane ani udostępnianie przez Organizatora oraz, że korzystanie z tego oprogramowania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej z podmiotami trzecimi.
 
§4. Dane osobowe
1.     Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator.
2.     Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
3.     Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom uczestniczącym w świadczeniu Usług, gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług.
 
§5. Postanowienia końcowe
1.     Wszelkie spory związane z wykonaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
2.     Regulamin Usługi dostępny jest w biurze Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz na stronie wap.mobiwin.pl.
3.      Wszelkie reklamacje w związku ze świadczeniem Usług Użytkownicy mogą składać telefonicznie w dni robocze, w godz. 9:00-16:00, na  numer telefonu +48(22) 243 00 11, przesyłać na adres e-mail: biuro@mobiwin.pl lub zgłaszać na piśmie, na adres MOBIWIN Sp. z o.o., 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, z dopiskiem „MT BEZPIECZNY TELEFON”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Użytkownika i numer telefonu, datę zdarzenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową lub listownie.
4.     Wejście w życie zmian Regulaminu nie będzie powodować pogorszenia praw i obowiązków wynikających dla Użytkowników z Regulaminu, obowiązujące przed dniem wejścia w życie Regulaminu w pierwotnym brzmieniu.

 

5.     Postanowienia Regulaminu stosowane i interpretowane będą w sposób nie naruszający praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności UoPK.
Pobierz regulamin w formie pdf