Regulamin Konkursu

 „KASA ZA SMS”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „KASA ZA SMS” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych.
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1,
02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710,
NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 12.09.2018 roku do 30.11.2018 roku.
5.    Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.    Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.    Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na wap.mobiwin.pl w okresie od 12.09.2018 roku do 30.11.2018 roku.
11.Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu w celu zweryfikowania czy wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz czy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w Konkursie, nie można przenosić na osoby trzecie.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
14.Organizator informuje, że w ramach Konkursu będzie przesyłał do Uczestników nieodpłatne wiadomości SMS związane z Konkursem, zgodnie z jego mechaniką.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagroda
1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu w ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.       Organizator przewidział w Konkursie 1 (jeden) nagrodę pieniężną o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto i nie większej niż 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto nagrody pieniężnej (dalej „Nagroda”). Wartość Nagrody, o którą ubiega się dany Uczestnik zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 6 poniżej.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.       Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Uczestnik nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
2.       Zgłoszenia można dokonać od godz. 00:00:01 w dniu 12.09.2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 11.11.2018 roku.
3.       Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
4.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który to Zgłoszenie przesłał.
5.       W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora - za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS - potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
6.       Uczestnik, który przesłał Zgłoszenie ubiega się o Nagrodę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem w kwocie 111 zł (sto jedenaście złotych) brutto, z zastrzeżeniem zdania następnego. Z tytułu każdej kolejnej Wiadomości SMS przesłanej przez Uczestnika na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora, wartość Nagrody, o którą ubiega się Uczestnik wzrasta o kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto powieszoną o dodatkowe świadczenie w kwocie 111 zł (sto jedenaście złotych) brutto, nie więcej jednak łącznie niż 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto powiększone o dodatkowe świadczenie w kwocie 333 zł (trzysta trzydzieści trzy złote) brutto.
7.       Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w treści bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Pytania Konkursowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia w dniu 12.11.2018 r. przed upływem godz. 12:00:00. Pytanie Konkursowe jest identyczne dla wszystkich Uczestników.
8.       Jeżeli uprawniony Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sposób określony w pkt 7 powyżej przed upływem godz. 23:59:59 w dniu 12.11.2018 r. (dalej „Odpowiedź”), Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę.
9.       Uczestnik może udzielić Odpowiedzi tylko 1 (jeden) raz.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.       Nie później niż do dnia 19.11.2018 r., Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) najlepszą Odpowiedź, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.       poprawność merytoryczna,
b.      oryginalność i pomysłowość,
c.       kreatywność,
d.      poprawność językowa.
2.       Nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową Uczestnikowi, który udzielił Odpowiedzi wskazanej w pkt 1 powyżej (dalej „Laureat”). Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata, w przypadku braku Uczestników lub Odpowiedzi spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3.       Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyłanianiu Laureata przez Komisję Konkursową.
4.       Komisja Konkursowa zastrzega, że przy wyborze Laureata nie będą brane pod uwagę Odpowiedzi niejasne, nieczytelne, zniekształcone, zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o dokładnym miejscu i terminie jej odbioru Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego przesłał Zgłoszenie, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatami, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą nagrywane.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, opisanej w niniejszym paragrafie, Laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, podać: imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy.
5.       Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata, opisanych w niniejszym paragrafie, Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagroda
1.       Nagroda zostanie wydana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, w zależności od decyzji Laureata, nie później niż do dnia 30.11.2018 roku.
2.       W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody, wydanej za pośrednictwem przekazu pocztowego, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 7
Dane osobowe
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Mobiwin sp. z o.o. , ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku Laureata również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iod@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Wróbla 24/1,
02-736 Warszawa z dopiskiem „KASA ZA SMS. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 § 9
Postanowienia Końcowe
1.       Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz, że Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przekazanie im informacji o zmianach. Jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie niniejszego Regulaminu Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę niniejszego Regulaminu.