REGULAMIN konkursu „Konfigurator wakacyjny”

 
I. Postanowienia wstępne
1.       Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Konfigurator wakacyjny” (dalej "Konkurs").
2.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm.).
3.       Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4.       Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 04.06.2018 roku do dnia 06.09.2018 roku. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w dniach od 04.06.2018 roku do dnia 15.08.2018 roku.
5.       Uczestnikiem Konkursu (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator/rzy”), zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet lub która została upoważniona przez właściciela takiej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, poprzez udostępnienie jej numeru telefonu należącego do właściciela karty SIM/USIM i która spełni pozostałe warunki określone postanowieniami Regulaminu.
6.       Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS, na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promujących Konkurs.
7.       Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 7306 wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem wiadomości SMS na numer Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
8.       Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od 04.06.2018 roku do dnia 06.09.2018 roku.
9.       Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.        zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
b.       potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.        potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go całości,
d.       wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
10.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród przewidzianych w Konkursie nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://wap.mobiwin.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
12.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora.
13.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
II. Komisja Konkursowa
 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów nagród przewidzianych w Konkursie Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 
III. Zasady ubiegania się o Nagrodę
 
1.       Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem ubiegania się o nagrodę wskazaną w pkt IV pkt 1 poniżej (dalej „Nagroda”) jest dokonanie w okresie od dnia 04.06.2018 roku do dnia 15.08.2018 roku, do godziny 23:59:59, jest dokonanie następujących czynności:
a.        przesłanie zgłoszenia do Konkursu w treści wiadomości SMS, oraz
b.       udzielenie odpowiedzi w treści wiadomości SMS na 5 pytań zamkniętych (dalej „Pytania”), oraz
c.        potwierdzenie chęci ubiegania się o Nagrodę poprzez wysłanie na odpłatny numer SMS Premium w wiadomości SMS, przy czym wymagana treść ww. wiadomości SMS oraz numer SMS Premium będzie wskazany przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika
d.       wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Zadanie Konkursowe”) nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 15.08.2018 roku.
2.       Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał zgłoszenie do Konkursu zgodnie z postanowieniami pkt 1 lit. a powyżej. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
3.       Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego jest spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w pkt 1 lit. a-c powyżej. Do Uczestników, którzy spełnią wymagania określone w zdaniu poprzednim, Organizator prześle w wiadomości SMS unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika, przed upływem 1(jednej) godziny licząc od otrzymania przez Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. c powyżej
4.       Uczestnik, spełniający wymagania określone w Regulaminie, nie później niż do godziny 23:59:59 w dniu 15.08.2018 roku, zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu udostępniony za pośrednictwem indywidualnego linku, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 
IV. Nagrody i zasady ich przyznawania
 
1.       W Konkursie Organizator przewidział 1 (jeden) nagrodę pieniężną o wartości nie większej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto, ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt 2 poniżej, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt 2 poniżej.
2.       Wartość Nagrody, o jaką ubiega się dany Uczestnik zostanie ustalona na podstawie treści przesłanych przez niego w wiadomościach SMS, przy założeniu, że do każdej z tych wiadomości SMS przypisana jest określona kwota podlegająca sumowaniu w oparciu o następujące założenia:
a.        do zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa w pkt III ppkt 1 lit. a. przypisana jest kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
b.       do udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na Pytania (dalej „Odpowiedzi”) przypisane są następujące kwoty:
(i)                   Pytanie 1 – (i) do Odpowiedzi „A” przypisana jest kwota 300 zł (trzysta złotych) brutto oraz (ii) do Odpowiedzi „B” przypisana jest kwota 600 zł (sześćset złotych) brutto;
(ii)                 Pytanie 2 – (i) do Odpowiedzi „A” przypisana jest kwota 500 zł (pięćset złotych) brutto oraz (ii) do Odpowiedzi „B” przypisana jest kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
(iii)                Pytanie 3 – (i) do Odpowiedzi „A” przypisana jest kwota 400 zł (czterysta złotych) brutto oraz (ii) do Odpowiedzi „B” przypisana jest kwota 600 zł (sześćset złotych) brutto
(iv)                Pytanie 4 – (i) do Odpowiedzi „A” przypisana jest kwota 600 zł (sześćset złotych) brutto oraz (ii) do Odpowiedzi „B” przypisana jest kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
(v)                 Pytanie 5 – (i) do Odpowiedzi „TAK” przypisana jest kwota 800 zł (osiemset złotych) brutto oraz (ii) do Odpowiedzi „NIE” przypisana jest kwota 300 zł (trzysta złotych) brutto.
3.       Komisja Konkursowa wyłoni do dnia 20.08.2018 roku 1 (jednego) laureata, którego nagrodzi Nagrodą, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
4.       Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę, zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej, po dokonaniu oceny odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.        poprawność merytoryczna,
b.       oryginalność i pomysłowość,
c.        kreatywność,
d.       poprawność językowa.
5.       Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru laureata, w przypadku, gdy odpowiedzi na Zadanie Dodatkowe nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie. W takim przypadku nieprzyznana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
6.       Komisja Konkursowa zastrzega, że nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata Nagrody odpowiedzi na Zadania Dodatkowe, które będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
7.       Organizator jest zobligowany do pobrania od laureata Nagrody podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat Nagrody wyraża zgodę na potrącenie tego podatku, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu laureata Nagrody przez Organizatora.
 
V. Wydanie Nagrody. Sposób i termin ogłaszania wyników
 
1.       O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru laureat Nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał zgłoszenia do Konkursu, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.       Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem Nagrody rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) laureata Nagrody. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.       Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.       W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej laureata jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w pkt I ppkt 12 powyżej, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Laureat jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada albo wskazać, że chce otrzymać nagrodę przekazem pocztowym.
5.       Organizator zastrzega, że powiadomienie laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w pkt V Regulaminu.
6.       Komisja Konkursowa sporządza protokoły z przeprowadzonych czynności wyłaniania laureatów Nagrody. 
7.       Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe lub przesłana przekazem pocztowym zgodnie z dyspozycją złożoną przez laureata podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, do dnia 06.09.2018 roku.
 
 
 
VI. Dane osobowe
 
1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.       Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureatów Nagród również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
3.       Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email biuro@mobiwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5.       Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
6.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
9.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
VII. Postępowanie reklamacyjne
 
1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora – 02‑736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „Konfigurator wakacyjny”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzygane są na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1.       Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2.       Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.
3.       Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.