Regulamin Konkursu

 „Zwracamy Wydatki”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.            Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „ZWRACAMY WYDATKI” (dalej "Konkurs").
2.            Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3.            Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4.            Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 08.05.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku.
5.            Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.            Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.            W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.            Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.            Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.          Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od dnia 08.05.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku.
11.          Przystępując do Konkursu Uczestnik:
•             powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
•             zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
•             potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie,
•             akceptuje w całości Regulamin,
•             wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.          Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.          Uczestnicy, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do otrzymania Nagrody (dalej „Laureaci”) mogą wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Nie wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, przez danego Laureata nie wpływa na jego prawo do nagrody.
14.          Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.            Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania sondażowe lub związane z nagrodą (dalej „Pytania Sondażowe”) i rozwiązywaniu zadania konkursowego (dalej „Zadania Konkursowe”).
2.            Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest wykonanie Zadania Konkursowego. Rozwiązanie Zadania Konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte.
3.            Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego, jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na trzy Pytania Sondażowe, które jest wysyłane bezpośrednio przed otrzymaniem Zadania Konkursowego.
4.            Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie można dokonać w okresie od dnia 08.05.2018 roku od godziny 0:00:01, do dnia 30.09.2018 roku, do godziny 23:59:59.
5.            Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
6.            Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.
7.            W przypadku zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, wraz z informacją, kto jest Organizatorem Konkursu i gdzie można zapoznać się z jego Regulaminem.
8.            Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 5 wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać Pytania Sondażowe, Zadania Konkursowe oraz informacje o możliwości i warunkach udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrody.
9.            Po odpowiedzi przez Uczestnika na Pytania Sondażowe, Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS Zadanie Konkursowe.
10.          Odpowiedź Uczestnika na zadawane przez Organizatora Pytania Sondażowe powinna być udzielona za pośrednictwem Wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści Wiadomości SMS oznaczenia przypisanego prawidłowej odpowiedzi np. X.
11.          Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz (dalej: „Formularz”), znajdujący się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do której kieruje przesłane przez Organizatora indywidualne łącze w formie bezpłatnej wiadomości SMS.
12.          Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 pkt 4 – 6 Regulaminu uprawnia danego Uczestnika do jednokrotnego udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz. W przypadku, gdy dany Uczestnik chciałby ponownie przesłać odpowiedź na Zadanie Konkursowe, powinien dokonać ponownego Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13.          Gdy Uczestnik udzieli odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do niego o podanie danych: numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Uczestnik może również w Formularzu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i/lub otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.  
14.          Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.
 
§ 4
Nagrody
1.            Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna (dalej „Nagrody”) tj.:
a.            Gotówka 1000zł,
b.            dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111 zł.
2.            Łączna pula Nagrody wynosi 1111 zł. W konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat.
3.            Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
 
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.            Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu i spełnili warunki określone w Regulaminie, Nagrody przyznane zostaną tym z nich, których odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe zostanie uznana za najlepszą. Laureatów wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze laureata będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a.            zgodność merytoryczna,
b.            oryginalność i pomysłowość,
c.            kreatywność,
d.            poprawność językowa.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze laureata. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę odpowiedzi, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności ale nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.
2.            Laureaci zostaną wyłonieni do dnia 14.10.2018 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.            Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony jedną Nagrodą w Konkursie.
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.            O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia w ramach Konkursu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony dany Laureat.
2.            Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z każdym Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.
3.            W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu. W przypadku nagród pieniężnych, Laureat jest zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada.
4.            Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 6 pkt 1 - 4 Regulaminu.
5.            Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły.
 
§ 7
Wydanie Nagród
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone Laureatom przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym. Nagrody zostaną przekazane do dnia 31.10.2018 roku. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody pod wskazanym przez niego adresem, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
 
§ 8
Dane osobowe
1.            Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami oraz wydania nagród Laureatom.
2.            Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wydanie Nagrody.
3.            Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.            Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.            Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą Mobiwin, z siedzibą: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1.
 
§ 9
Odpowiedzialność Organizatora
1.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem Wiadomości SMS lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
2.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawonione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
 
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1.            Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora -
02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „ZWRACAMY WYDATKI”, do dnia 31.10.2018 roku. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.            Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.            Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 11
Postanowienia Końcowe
1.            Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2.            Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika Wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.            Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny
4.            W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie konsumentów.
5.            W ramach Usługi użytkownik otrzymuje także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu, której niezależny regulamin znajduje się na stronie wap.mobiwn.pl. Użytkownik – po aktywacji Usługi – otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu” wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.
6.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy np. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie wap.mobiwin.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.