Regulamin Konkursu

 „ZWROT WYDATKÓW 2018”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „ZWROT WYDATKÓW 2018” (dalej "Konkurs").

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).

3. Organizatorem Konkursu jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).

4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 

od dnia 02.03.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku.

5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").

6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.

8. Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.

9. Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.

10. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na http://wap.mobiwin.pl/ w okresie od dnia 02.03.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku.

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik:

powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie,

akceptuje w całości Regulamin,

wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.

12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

13. Uczestnik, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędzie prawo do otrzymania nagrody (dalej „Laureat”) może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu. Niewyrażenie przez Laureata zgody, o której mowa powyżej, nie wpływa na jego prawo do nagrody.

14. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

 

§ 2

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureata, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

 

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania sondażowe lub związane z nagrodą (dalej „Pytania Sondażowe”) i rozwiązywaniu zadania konkursowego (dalej „Zadanie Konkursowe”).

2. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest wykonanie Zadania Konkursowego. Rozwiązanie Zadania Konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte.

3. Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego, jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na 3 (trzy) Pytania Sondażowe, które są wysyłane przed otrzymaniem Zadania Konkursowego.

4. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie od dnia 02.03.2018 roku od godziny 0:00:01, do dnia 30.09.2018 roku, do godziny 23:59:59.

5. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.

6. Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.

7. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 5 (pięć) wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać Pytania Sondażowe, Zadania Konkursowe oraz informacje o możliwości i warunkach udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrodę.

8. Po odpowiedzi przez Uczestnika na 3 (trzy) Pytania Sondażowe, Uczestnik otrzyma od Organizatora Zadanie Konkursowe w formie wiadomości SMS. 

9. Odpowiedzi Uczestnika na zadawane przez Organizatora Pytania Sondażowe powinny być udzielone za pośrednictwem Wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści Wiadomości SMS oznaczenia przypisanego danej odpowiedzi.

10. Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz (dalej „Formularz”), znajdujący się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do której kieruje przesłane przez Organizatora indywidualne łącze zawarte w treści bezpłatnej wiadomości SMS. 

11. Spełnenie przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 4 – 6 powyżej uprawnia danego Uczestnika do jednokrotnego udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz.

12. Uczestnik może również w Formularzu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i/lub otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzy) razy w trakcie trwania Konkursu.

 

§ 4

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna (dalej „Nagroda”), na którą składa się:

a. gotówka w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,

b. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111 zł (sto jedenaście złotych) brutto.

2. Łączna pula nagród wynosi 1.111 zł (jeden tysiąc sto jedenaście złotych) brutto. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat.

3. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 5

Zasady przyznawania Nagrody

1. Spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnego Zgłoszenia i spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie, Nagroda przyznane zostanie temu z nich, którego odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe zostanie uznana za najlepszą. Laureata wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze Laureata będzie się kierowała następującymi kryteriami:

a. zgodność merytoryczna,

b. oryginalność i pomysłowość,

c. kreatywność,

d. poprawność językowa.

Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę odpowiedzi, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności, ale nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.

2. Laureat zostanie wyłoniony do dnia 14.10.2018 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony Laureat, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 6

Sposób i termin ogłaszania wyników

1. O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru, Laureat zostanie powiadomony przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Laureat dokonał Zgłoszenia w ramach Konkursu, nie później niż w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony.

2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 (cztery) sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przedstawiciel Organizatora powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.

3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, a także dokonać wyboru sposobu wydania Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień § 7 poniżej.

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie. 

5. Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureata Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 

 

§ 7

Wydanie Nagrody

Nagroda zostanie wydana Laureatowi przelewem na konto bankowe wskazane przez Laureata lub przekazem pocztowym. Nagroda zostanie wydana do dnia 31.10.2018 roku. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody wydanej za pośrednictwem przekazu pocztowego, pod wskazanym przez niego adresem, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatem oraz wydania Nagrody.

2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wydanie Nagrody. 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa.

 

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 

02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, z dopiskiem „ZWROT WYDATKÓW 2018”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.

2. Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika Wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie.

3. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie konsumentów.

5. W ramach Konkursu Uczestnicy otrzymują także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu”, której niezależny regulamin znajduje się na stronie wap.mobiwn.pl. Uczestnik – po dokonaniu Zgłoszenia – otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu” wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.