Regulamin Konkursu

 „WYMIEŃ SWÓJ SPRZĘT”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.   Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Wymień swój sprzęt” (dalej "Konkurs").
2.   Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3.   Organizatorem Konkursu jest Mobiwin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP 5213720270, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. (dalej „Organizator”).
4.   Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 06.02.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku.
5.   Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.   Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem aktywnej karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela aktywnej karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie, przy wykorzystaniu należącego do niego numeru telefonu, zainstalowanej w urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www oraz posiadającym dostęp do sieci Internet.
7.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora lub Współorganizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.   Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu.
9.   Koszt wysłania 1 (jednej) odpłatnej Wiadomości SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.Informacje dotyczące Konkursu będą dostępne na  http://wap.mobiwin.pl/  w okresie od dnia 06.02.2018 roku do dnia 06.05.2018 roku.
11.Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a.     powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
b.     potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
c.      akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
d.     wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu, od Organizatora oraz Współorganizatora, nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
13.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
§ 2
Komisja Konkursowa. Nagrody
1.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt 3 poniżej (dalej „Laureat”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2.     W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
3.     Każdy Uczestnik  może ubiegać się w Konkursie o jedną z 5 (pięć) nagród rzeczowych opisanych w pkt 4 poniżej (dalej „Nagroda/y”). Uczestnicy wybierają, o jaką Nagrodę grają, spośród kilku jej wariantów, a Organizator wydaje tę z Nagród, którą Uczestnik - wybrany jako Laureat – wskazał zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w Wiadomości SMS przesłanej w odpowiedzi na pytania o wskazanie Nagrody, o jaką Uczestnik będzie się ubiegać w ramach Konkursu.
4.     Organizator przewidział następujące Nagrody:
·       Samsung Galaxy S8 o wartości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) brutto; łączna wartość nagrody wynosi 3.889 zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
·       iPhone 7 o wartości 3.349 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 372 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złote) brutto; łączna wartość nagrody wynosi 3.721 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych) brutto.
·       iPhone 8 o wartości 3.479 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 387 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) brutto; łączna wartość nagrody wynosi 3.866 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) brutto.
·       Urządzenie Termomix o wartości 5.199 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 578 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) brutto; łączna wartość nagrody wynosi 5.777 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) brutto.
·       Robot kuchenny Electrolux o wartości 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 156 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych) brutto; łączna wartość nagrody wynosi 1.556 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) brutto.
5.     Łączna pula Nagród wynosi 18.809 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych) brutto.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.     Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie od dnia 06.02.2018 roku od godziny 0:00:01, do dnia do dnia 06.05.2018 roku, do godziny 23:59:59.
2.     Osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokona poprawnego Zgłoszenia staje się Uczestnikiem.
3.     Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia jest w czasie trwania Konkursu przypisany wyłącznie do Uczestnika, który tego Zgłoszenia dokonał.
4.     W przypadku dokonania poprawnego Zgłoszenia, Uczestnik niezwłocznie otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacją, kto jest Organizatorem i gdzie można zapoznać się z niniejszym Regulaminem, chyba że Uczestnik otrzymał już te informacje przed przystąpieniem do Konkursu.
5.     Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy ogólnej przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora SMS-em na numer telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia (dalej „Pytania Konkursowe”). Pytania Konkursowe są identyczne dla wszystkich Uczestników.
6.     Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania Konkursowe poprzez ich przesłanie w Wiadomościach SMS na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu, nie później niż do 06.05.2018 r. Uczestnik obowiązany jest przesyłać odpowiedzi na Pytania Konkursowe przy wykorzystaniu numeru telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia. Warunkiem otrzymania kolejnego Pytania Konkursowego jest otrzymanie przez Organizatora odpowiedzi na poprzednio wysłane do Uczestnika Pytanie Konkursowe.
7.     Łączna liczba Pytań Konkursowych w ramach Konkursu wynosi 3 (trzy). Za każdą poprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 10 (dziesięć) punktów, zaś za każdą niepoprawną odpowiedź na Pytanie Konkursowe Organizator przyzna Uczestnikowi 1 (jeden) punkt.
8.     Uczestnik zobowiązany jest wskazać Nagrodę, o którą zamierza ubiegać się w ramach Konkursu, poprzez wysłanie Organizatorowi stosownej informacji w Wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu, zgodnie z wcześniej otrzymaną od Organizatora instrukcją.
9.     Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest udzielenie co najmniej 1 (jednej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Jeżeli 2 (dwóch) lub więcej Uczestników, którzy ubiegają się o tę samą Nagrodę, zgromadzi identyczną liczbę punktów, wśród Uczestników tych zostanie rozegrana dogrywka, która polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu, do którego kierowało będzie indywidualne łącze (link) przesłane przez Organizatora do uprawnionego Uczestnika w bezpłatnej wiadomości SMS (dalej „Zadanie Dodatkowe”). Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż do nie później niż do godziny 12:00:00 w dniu 7.05.2018 roku. Jeżeli dany Uczestnik nie wykona Zadania Dodatkowego, w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, do godziny 23:59:59 w dniu 7.05.2018 roku, Uczestnik ten bezpowrotnie traci prawo ubiegania się o Nagrodę. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania mu informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy dziennie w trakcie trwania Konkursu.
12. Ta sama osoba nie może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 
§ 4
Zasady przyznawania Nagrody
1.     Komisja Konkursowa wyłoni Laureata w odniesieniu do każdej z 5 (pięciu) Nagród, spośród Uczestników, którzy wskazali daną Nagrodę jako Nagrodę o jaka będą się ubiegać. Na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim Nagroda zostanie przyznana temu z Uczestników, który zdobył największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
2.     W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 10 powyżej, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie Dodatkowe zostanie uznana za najlepszą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a.     poprawność merytoryczna,
b.     oryginalność i pomysłowość,
c.      kreatywność,
d.     poprawność językowa.
3.     Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 31.05.2018 r., z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Laureata w odniesieniu do danej Nagrody, w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie spełni wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub nie wykona Zadania Dodatkowego w sposób wymagany przez postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku taka Nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
4.     Kolejność Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata przez Komisję Konkursową.
5.     Komisja Konkursowa zastrzega, że odpowiedzi na Zadania Dodatkowe, nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata, w przypadku gdy będą niejasne, nieczytelne, zniekształcone, będą zawierały treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, itp.
6.     Aktualny ranking Uczestników z podziałem na poszczególne Nagrody, przygotowany w oparciu o liczbę punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników, będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej: konkursy.mobiwin.pl/wws/, z zastrzeżeniem, że identyfikacja Uczestników na potrzeby publikacji wyników następowała będzie na podstawie sześciu pierwszych cyfr numeru telefonu. W każdym momencie trwania Konkursu Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania u Organizatora informacji na temat liczby zgromadzonych przez niego punktów oraz jego pozycji w rankingu.
 
§ 5
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru każdy z Laureatów zostanie powiadomiony przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem na numer telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po dniu, w którym Laureat został wyłoniony przez Komisję Konkursową.
2.     Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o których mowa w pkt 1 powyżej, w co najmniej sześćdziesięciominutowych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 (osiem) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do drugiego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z drugim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim procedura powiadamiania, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie powtórzona w odniesieniu do trzeciego (kolejnego) Laureata. W przypadku 3 (trzeciej) nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z trzecim (kolejnym) Laureatem, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3.     Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie nagrywana.
4.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. W przypadku Nagrody Pieniężnej, Laureat jest dodatkowo zobowiązany podać numer konta bankowego, jeśli je posiada lub wskazać, że chce ją otrzymać przekazem pocztowym.
5.     Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o przyznaniu mu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie.
6.     Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły. 
 
§ 6
Wydanie Nagród
1.     Nagrody zostaną wydane Laureatom poprzez ich wysłanie przesyłką kurierską na adresy wskazane przez Laureatów.
2.     Nagrody zostaną wydane Laureatom nie później niż do dnia 30.06.2018 roku.
3.     W przypadku, gdy Laureat nie odbierze pod wskazanym przez niego adresem Nagrody wydanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
4.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 7
Dane osobowe
1.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i wydania Nagrody.
2.       Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w szczególności wydanie Nagrody.
3.       Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.       Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – spółka pod firmą Mobiwin sp. z o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres  ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa z dopiskiem „Wymień swój sprzęt. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.     Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 9
Postanowienia Końcowe
1.     Regulamin niniejszy dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: http://wap.mobiwin.pl.
2.     Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C.
5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 
Pobierz regulamin w formie pdf