REGULAMIN sondy SMS „SONDA Z NAGRODĄ”
 
I. Postanowienia wstępne
1.      Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w sondzie organizowanej pod nazwą: „Sonda z Nagrodą” (dalej "Sonda").
2.      Sonda nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm.).
3.      Organizatorem Sondy jest MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej „Organizator”).
4.      Sonda jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia  02.01.2018 r. do dnia  02.01.2019r. 
5.      Sonda podzielona jest na etapy (dalej „Etap/y”). Czas trwania poszczególnych Etapów:
a.      Etap 1
1)       Przyjmowanie zgłoszeń:  02.01.2018 r. – 31.03.2018 r.;
2)       Finał Etapu: 03.04.2018 r.;
b.      Etap 2
3)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.;
4)       Finał Etapu: 02.07.2018 r.;
c.      Etap 3:
1)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.07.2018 r. - 30.09.2018 r.;
2)       Finał Etapu: 01.10.2018 r.;
d.      Etap 4:
1)       Przyjmowanie zgłoszeń: 01.10.2018 r. - 31.12.2018 r.;
2)       Finał Etapu: 02.01.2019 r.;
6.      Uczestnikiem Sondy (dalej "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator/rzy”) lub która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Sondzie, poprzez udostępnienie jej numeru telefonu należącego do właściciela karty SIM/USIM i która udzieli co najmniej jednej odpowiedzi na pytanie sondażowe wysyłając wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”).
7.      Zgodnie z zasadami Sondy określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła Wiadomości SMS, na nieodpłatny lub odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych lub promujących Sondę. 
8.      Koszt wysłania jednej Wiadomości SMS pod numer 8068 wynosi 0 zł (zero złotych), pod numer 7247 - 2 zł + 23% VAT (2,46zł, w tym VAT), natomiast pod numery 7312, 7328, 7311 oraz 7332 wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł, w tym VAT), pod numer 7411 - 4 zł + 23% VAT (4,92 zł, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Sondzie.
9.      Informacje dotyczące Sondy będą publikowane na stronie wap.mobiwin.pl, w okresie od dnia  02.01.2018 r. do dnia  02.01.2019 r.
10.   Przystępując do Sondy Uczestnik:
a.      zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
b.      potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sondzie,
c.      potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go  całości,
d.      przyjmuje do wiadomości, że w ramach Sondy będzie otrzymywał nieodpłatne wiadomości SMS oraz komunikaty głosowe przesyłane w formie połączenia telefonicznego związane z Sondą, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Sondy.
11.   Uczestnictwa w Sondzie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród określonych w pkt IV ppkt 1 poniżej (dalej „Nagroda/y”), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
12.   Uczestnik, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędzie prawo do otrzymania Nagrody określonej poniżej (dalej „Laureat”) może wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie jest on uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Nie wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, przez Laureata, nie wpływa na jego prawo do Nagrody.
13.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianie na stronie Wap.mobiwin.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. 
14.   Uczestnictwo w Sondzie ma charakter dobrowolny.
15.   Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania do Uczestników upominku w podziękowaniu za udział w Sondzie, np. w postaci darmowej aplikacji mobilnej. Pobranie aplikacji przez Uczestnika jest dobrowolne. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z podarunku i nie będzie to miało wpływu na udział w Sondzie.
 
II. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Sondy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. Wyłonienie Laureata zostanie zakończone każdorazowo w terminie 7 dni licząc od dnia danego Finału. 
 
III. Zasady ubiegania się o Nagrodę
1.      Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest dokonanie poprawnego zgłoszenia w okresie przyjmowania zgłoszeń w danym Etapie, wskazanym w pkt I ppkt 5 lit. a. – d. powyżej. Przez dokonanie poprawnego zgłoszenia rozumieć należy skuteczne przesłanie do Organizatora Wiadomości SMS, przy czym wymagana treść takiej Wiadomości SMS oraz numer SMS (odpłatny lub nieodpłatny) będą wskazane przez Organizatora w Wiadomości SMS przesłanej do Uczestnika (dalej „Zgłoszenie SMS”).
2.      Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Sondy następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Sondy przypisany do jednego Uczestnika.
3.      Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest jego dokonanie przez Uczestnika w sposób poprawny i zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.      Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja Sondy (do 5 Wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych Wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać pytania sondażowe lub informacje o finale Sondy.
5.      Warunkiem ubiegania się o Nagrodę w danym Etapie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Zadanie Konkursowe”), nie później niż przed upływem daty finału danego Etapu, wskazanego w pkt I ppkt 5 lit. a)- d) powyżej (dalej „Finał”).
6.      Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego przez Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie sondażowe w danym Etapie oraz potwierdzenie chęci wzięcia udziału w Finale tego Etapu, poprzez wysłanie Wiadomości SMS na odpłatny numer SMS Premium w odpowiedzi na zaproszenie wysłane Uczestnikowi przez Organizatora drogą SMS-ową (dalej „Potwierdzenie”). Do Uczestników, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator prześle drogą SMS-ową zaproszenie do wzięcia udziału w Finale, w dniu Finału. W odpowiedzi na Potwierdzenie Organizator prześle do danego Uczestnika drogą SMS-ową unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika. Potwierdzenie powinno być wysłane za pośrednictwem Wiadomości SMS na odpłatny numer Premium SMS 7328, zawierającej treść podaną przez Organizatora w zaproszeniu do wzięcia udziału w Finale.
7.      Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz na stronie internetowej dedykowanej na potrzeby Sondy (dalej: „Formularz”), udostępniony za pośrednictwem indywidualnego linku, nie później niż przed upływem daty danego Finału.
8.      Nagroda w danym Etapie przyznana zostanie temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe była najciekawsza, poprawna językowo, najbardziej pomysłowa i oryginalna. Laureata wybierze Komisja Konkursowa. Nie ma znaczenia kolejność dokonywania Zgłoszeń ani udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
9.     O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty danego Finału, na numer telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu, zgodnie z postanowieniami pkt 10 i 11 poniżej. Organizator zastrzega, że rozmowa będzie nagrywana.
10.   Organizator podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 (cztery) sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w rękach Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.
11.   W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10 powyżej, Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią.
12.   W przypadku, gdy do dnia wskazanego w pkt 9 powyżej Organizatorowi nie uda się skontaktować z Laureatem, zgodnie z postanowieniami pkt 10 i 11 powyżej, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 
13.   Uczestnicy, którzy dokonali otrzymują tylko jedną możliwość udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w danym Etapie. 
14.   O Nagrodę nie mogą ubiegać się pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Sondy, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Sondy. 
 
IV. Nagrody 
1.      Nagrodą w każdym Etapie będzie nagroda pieniężna w wysokości 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) brutto. 
2.      Łączna pula Nagród wyniesie nie więcej niż 4.444 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote) brutto. 
3.      Organizator jest zobligowany do pobrania od Laureata podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat wyraża zgodę odpowiednio na potrącenie tego podatku, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu Laureata przez Organizatora.
 
 V. Wydanie Nagrody
Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe lub przesłana przekazem pocztowym zgodnie z dyspozycją złożoną przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt III ppkt 10 i 11 powyżej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia przeprowadzenia tej rozmowy. 
 
VI. Dane osobowe
1.      Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Mobiwin Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Sondy, wydania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa.
2.      Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w Sondzie, w szczególności przyznanie i wydanie Nagrody.
3.      Gdy Uczestnik udzieli odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do niego o podanie danych: imienia, nazwiska i adresu. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych i/lub otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 
4.      Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub usunięcia. 
 
VII. Odpowiedzialność Organizatora
1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której Zgłoszenie lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Sondę przez osoby nieuprawnione. 
2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
 
VIII. Postępowanie reklamacyjne
1.      Wszelkie reklamacje w związku z Sondą należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – ul. Wiertnicza 45a, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Sonda z Nagrodą”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.      Reklamacje związane z Sondą rozstrzygane są na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.      Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
IX. Postanowienia Końcowe
1.      Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: wap.mobiwin.pl.
2.      Operatorzy nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Sondy, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika SMS-y, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.      Organizator w ramach usług określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika uzupełniająco, w sposób nieodpłatny usługę dodatkową o nazwie „Mobilny Biuletyn”, której zasady szczegółowo określa regulamin indywidualny tej usługi dostępny na stronie Wap.mobiwin.pl. Usługa ta świadczona jest przez Organizatora nieodpłatnie przez cały czas obowiązywania regulaminu tej usługi, chyba że Uczestnik zrezygnuje z jej świadczenia.
4.      Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Sondy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
5.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.