Regulamin usługi CHAT

 
§1. 
Uwagi ogólne
 
1.     Usługa „CHAT” (dalej „Usługa”) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów GSM (Orange, Plus, T-mobile, Play).
2.     Usługę świadczy MOBIWIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (dalej: „Organizator”).
3.     Każda osoba (dalej „Użytkownik”), która przystępuje do korzystania z Usługi poprzez:
a.      wysłanie wiadomości SMS Premium na numer Premium SMS Organizatora lub
b.      rejestrację do usługi poprzez stronę internetową prowadzoną przez Organizatora,
przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 
§2.
Korzystanie z Usługi
 
1.     Usługa polega na prowadzeniu dyskusji z użytkownikiem na wskazany przez Użytkownika temat (dalej „Wiadomości CHAT”).
2.     Informacje o tematach, o których mowa w ust. 1 będą udostępniane Użytkownikom Usługi między innymi za pośrednictwem kampanii mobilemarketingowych (min. wysyłek SMS, połączeń głosowych, tzw. IVR lub wysyłek mailingowych).
3.     Użytkownik zapisuje się do Usługi wysyłając SMS-a o dowolnej treści pod jeden z niżej wymienionych numerów SMS Premium: 
a.     71750 – koszt SMS to 1,00 zł + VAT
b.     7247 – koszt SMS to 2,00 zł + VAT
c.     7328 – koszt SMS to 3,00 zł + VAT
4.     Otrzymywanie Wiadomości CHAT jest całkowicie bezpłatne. 
5.     Wiadomości CHAT w ramach realizacji Usługi mogą być wysyłane do Użytkownika do 7 razy w tygodniu.
6.     Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywacji.
7.     W celu dezaktywowania Usługi należy wysłać bezpłatny SMS o treści STOP CHAT na numer 8068. Dezaktywacja Usługi możliwa jest w każdym momencie.
8.     Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie realizacji wysyłki Wiadomości CHAT przez Organizatora.
9.     Opłaty za wysłanie wiadomości SMS Premium pod numery wskazane w pkt 3 powyżej pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
10.   Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego Usługę.
11.   Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer (22) 243 00 11, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00 lub przesyłać na adres e-mail office@mobiwin.pl
 
 
§3.
Postanowienia końcowe
 
1.     Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
2.     Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
3.     Regulamin Usługi dostępny jest w biurze oddziału Organizatora - Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, oraz na wap.mobiwin.pl
4.     Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Mobiwin Sp. z o.o., z siedzibą: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa z dopiskiem „CHAT MOBIWIN”.
5.     Reklamacje należy przesyłać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.